Carbiotix Q2-21


Går mot en spännande höst

Carbiotix AB (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) är ett FoodTech-bolag som under de senaste kvartalen uppnått flera viktiga milstolpar. Under februari fylldes kassan på via inlösen av TO1 där nyttjandegraden uppgick till 100 %, den finansiella positionen har därmed stärkts och under 2021 finns flera möjliga triggers att se fram emot, bl.a. färdigställandet av en första produktionsanläggning under slutet av H2-21, GRAS-status i USA och vidare expansion av LinkGut API-lösningen. Med hänsyn till att Carbiotix utvecklas i linje med våra förväntningar ser vi fortsatt ett motiverat nuvärde idag om 246 MSEK (Market Cap), motsvarade 20 kr per aktie, i ett Base scenario.

  • Upprepade köp av insiders sänder stark signal

Sedan början av juli har Kristofer Cook, VD, köpt ytterligare 80 000 aktier för ett totalt värde om ca 1,2 MSEK, varpå Kristofers totala innehav uppgår till nära  20 %. Insynsköpen har gjorts till kurser mellan 12,68 – 16,68 kr, med ett GAV om 14,9 kr. Under samma period har dessutom Erik Deaner, försäljningschef på Carbiotix sedan april i år, förvärvat 22 636 aktier för 14,6 kr, motsvarande ett köp om totalt 0,3 MSEK. Vi menar att dessa affärer om totalt 1,5 MSEK sänder ett starkt signalvärde till marknaden.

  • Byggaktiviteterna på FoodHills ökar

Sedan augusti har byggaktiviteterna för Carbiotix produktionsanläggning på FoodHills i Bjuv accelererat, där färdigställandet av den första fasen är planerad tills slutet av 2021. Initialt ska anläggningen kunna hantera upp till 10 ton CarbiAXOS per år, med möjlighet att kunna skala upp produktionskapaciteten till 100 ton per år redan från år 2022. Detta är ett minst sagt viktigt steg och möjliggör bl.a. försäljning i kommersiell skala samt produktion av medicinsk mat innehållande AXOS.

  • Blygsam försäljning LTM

Under Q2-21 var nettoomsättningen fortsatt blygsam och uppgick till ca 58 tSEK (21), samtidigt som andra kvartalets rörelsekostnader om ca -3,5 MSEK innebar en ökning om ca 0,5 MSEK jämfört med Q1-21 (-3,0). Ökningen var hänförlig till fler medarbetare samt ökade externa kostnader relaterade till den expansionsfas som Carbiotix just nu befinner sig i. Detta är i linje med våra förväntningar, varför vi inte drar några större växlar från detta, och för att Carbiotix ska kunna skala upp sin verksamhet ser vi dessa investeringar som nödvändiga.

  • Värderingsintervallet är intakt

Då Carbiotix, enligt vad vi tidigare räknat med, stärkte sin kassa i början av året via TO1, att verksamheten i övrigt utvecklas i linje med våra förväntningar samt att vi fortsatt ser ett antal triggers under kommande kvartal, väljer vi att behålla vårt värderingsintervall i samtliga tre scenarion Base-, Bull och Bear, där intervallet sträcker sig mellan 9,1 – 26,6 kr.