Carbiotix Q1-22


Flera järn i elden

Carbiotix AB (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) närmar sig marknadsgodkännande i USA, investerar för att skala upp sin produktionskapacitet ytterligare, har påbörjat en klinisk studie samt nyligen fyllt på kassan genom en företrädesemission. Detta är bara några av de många händelser som Bolaget kommunicerat de senaste månaderna och det är inget tvivel om att aktivitetsnivån är hög. Vi anser att Carbiotix fortsatt är på rätt spår, varför vi väljer att behålla vårt tidigare värderingsintervall. En justering görs dock i termer av värde per aktie, till följd av tidigare genomförd emission. Med hänsyn till detta ser vi ett värde per aktie om 17 kr i ett Base scenario.

  • Fokus på att skala upp

Carbiotix har färdigställt sin första produktionsanläggning vilken har en kapacitet om 10 ton, detta markerade således starten på kommersialiseringen av CarbiAXOS. Under juni har Carbiotix tillförts en nettolikvid om ca 14 MSEK via en 80 % tecknad företrädesemission där likviden bl.a. ska användas till att skala upp produktionsanläggningen ytterligare, med ett första delmål att utöka kapaciteten med ytterligare 50 ton omkring årsskiftet 2022/2023.

  • Marknadsgodkännande i USA är nära

Carbiotix har meddelat att nuvarande tidsplan pekar på att ett GRAS SA-godkännande för CarbiAXOS i USA kommer att vara på plats under oktober 2022. Inför detta har Carbiotix under andra kvartalet fokuserat på uppstarts- och processoptimeringsarbetet, vilket kommer övergå till att börja leverera prover för kundtestning och formuleringsarbete under tredje kvartalet inför den kommersiella lanseringen av CarbiAXOS.

  • Klinisk studie har inletts

Under Q1-22 har patientrekryteringen påbörjats till en klinisk studie i typ 2-diabetes av Lunds universitet som ska pröva sambehandlingen av CarbiAXOS som medicinsk mat tillsammans med läkemedlet metformin, för att utvärdera om biverkningarna av läkemedlet potentiellt kan minskas i samverkan med CarbiAXOS. Globalt är över 400 miljoner människor diagnostiserade med typ 2-diabetes, varav fler än 120 miljoner av dessa ordinerats metformin som ett terapeutiskt medel. Med hänsyn till de negativa biverkningar som metformin ger upphov till kan CarbiAXOS fylla en viktig funktion.

  • Värderingsintervallet justerat utifrån emissionen

Med Q1-rapporten presenterad, där intäkterna var på låga nivåer, har Carbiotix en bit kvar till vår helårsprognos för 2022. Då ännu tre kvartal återstår att rapportera väljer vi dock att i denna uppdatering lämna våra estimat oförändrade. Vi anser att Carbiotix operativt utvecklas enligt förväntan varför vi därmed håller fast vid det bolagsvärde som vi tidigare ansett varit motiverat i våra värderingsscenarion. Dock, med hänsyn till den nyligen genomförda företrädesemissionen justeras vårt värderingsintervall i termer av värde per aktie.