Carbiotix


Redo för kommersialisering

Med GRAS SA-godkänannde av CarbiAXOS runt hörnet står Carbiotix AB (”Carbiotix” eller Bolaget”) nu redo att skala upp produktionen, bl.a. genom partnerskap med en kontraktstillverkare i USA, för att börja leverera stark omsättningstillväxt framgent. De Pre sales-aktiviteter som har utförts under godkännandeprocessen väntas leda till en snabbare kommersialisering och Bolaget antas även ha dragit lärdomar under processen vilka kan effektivisera produktionsprocessen samt godkännanden på andra marknader, exempelvis Europa. Baserat på en estimerad nettoomsättning om ca 46 MSEK för helåret 2025, en applicerad P/S-multipel om 5x, samt en diskonteringsränta om 12 %, resulterar det i ett nuvärde per aktie om 8,0 kr (13,2) i ett Base scenario.

  • Ny CarbiAXOS-process fördubblar produktionen

I samband med den feedback som Carbiotix erhöll genom GRAS SA-processen så har Bolaget utvecklat en ny produktionsprocess, vilken bl.a. ökar produktionen av den aktiva ingrediensen med minst 100 %. Förändringen väntas medföra att Bolaget kan skala upp produktionen på ett effektivare sätt vid ett GRAS SA-godkännande, och därmed växa försäljningen i en snabbare takt jämfört med tidigare produktionsprocess.

  • Fyller på kassan

Carbiotix meddelade den 27 april år 2023 att Bolaget har beslutat om att genomföra en företrädesemission om högst 12 MSEK. Med nettolikviden avser Carbiotix slutföra GRAS SA-processen för CarbiAXOS med den nya produktionsprocessen, lämna in en Novel Foods-ansökan som tillåter försäljning av CarbiAXOS i Europa och uppgradera produktionsanläggningen i Bjuv. Emissionen är säkerställd till 100 %, bl.a. av medlemmar i ledning och styrelse, vilket Analyst Group ser positivt på.

  • Omfattande marknad i tillväxt

Den globala marknaden för prebiotika värderades till 6,1 mdUSD år 2021 och väntas växa med en CAGR om 14,9 % tills år 2030 för att då uppgå till 21,1 mdUSD. Carbiotix prebiotiska fiber CarbiAXOS väntas ha ett lågt marknadspris samtidigt som anpassningsförmågan till varje specifik kund är hög, något som ses som en konkurrensfördel, varför Analyst Group anser att Bolaget har möjligheter till att vinna marknadsandelar.

  • Uppdaterat värderingsintervall

Då GRAS SA-godkännandet dragit ut på tiden har vi uppdaterat våra prognoser med hänsyn till en senare försäljningsstart. Däremot kvarstår vår vy kring Carbiotix på lång sikt, där de Pre sales-aktiviteter som utförts väntas leda till en mer effektiv kommersialiseringsprocess och dessutom väntas den uppdaterade produktionsprocessen medföra bättre förutsättningar för en snabb uppskalning. Givet de uppdaterade prognoserna, samt en ökning i antal aktier i samband med den kommunicerade företrädesemissionen där vi utgår från full teckning, presenteras i denna analysuppdatering ett uppdaterat värderingsintervall i samtliga scenarion.

7

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.