Camanio Care Q4-18


Plattformen Vital förväntas bidra starkt till ökad försäljning 2019

Investeringsviljan för ny välfärdsteknik blir allt högre och idag värderas Camanio Care till ca 20 MSEK på en marknad som står inför en potentiellt exponentiell tillväxtfas. Förvärvet av VITAL möjliggör en attraktiv affärsmodell som bygger på återkommande intäkter och stabilare kassaflöden. I ett Base scenario prognostiseras omsättningen öka successivt under kommande år och baserat på en relativvärdering och diskonteringsmetod, härleds ett fundamentalt nuvärde per aktie om 2,0 kr.


  • Har under året etablerat två affärsben

Under 2018 har Camanio  Care etablerat två tydliga affärsben: dels traditionella intäkter från försäljning av produkter (BikeAround, Bestic, Giraff etc.), dels via förvärvet av VITAL som öppnar upp möjligheten för återkommande intäkter baserat på antal brukare och tjänster. Teknikmässigt ska Camanio Care fortsatt ligga i framkant där det kan nämnas att Vinnova under Q4-18 beviljade en finansiering om 0,7 MSEK för Camanio Cares satsning på 5G för uppkopplad välfärdsteknik.

  • Ökad acceptansgrad för välfärdsteknik under 2018

Under Q4-18 uppgick Camanio Cares nettoförsäljning till ca 4,2 MSEK, motsvarande en tillväxt om ca 130 % mot jämförbart kvartal 2017. Den primära drivaren till försäljningsökningen är att Camanio Care ser en ökande efterfråga på sina lösningar, samt en ökad investeringsvilja hos svenska kommuner. Det är tydligt att svenska kommuner i allt högre grad ökar investeringstakten i välfärdsteknik.

  • VITAL-erbjudandet är viktigt för att stärka kassaflödet

Genom VITAL:s plattform kan olika produkter och tjänster kopplas samman och upp mot ”molnet”. Camanio Care kan även integrera data genom en hälsohubb som kopplar ihop medicinsk mätutrustning och sensorer i hemmet för att sedan leverera data till vården för patienter med kroniska sjukdomar. Dessa förutsättningar skapar en helt ny typ av affärs- och intäktsmodell för Camanio Care, en modell vi bedömer bidrar till bättre kassaflöden.

  • Risken bedöms fortsatt vara den finansiella situationen och likviditeten i aktien

Idag är resultatet negativt och försäljningen, om än växande, är ännu relativt låg. Vid utgången av Q4-18 uppgick kassan till 2,5 MSEK. Camanio Care kommer genomföra en nyemission senast under april 2019, och har nyligen blivit flyttade till observationslistan till följd av rådande finansiella situation. Det i sin tur anser vi höjer den aktiespecifika risken och således motiverar en högre värderingsrabatt. Vi väljer att idag sänka vårt värderingsintervall, där vi sänker vårt Base scenario från 3,5 kr per aktie till 2,0 kr per aktie.

3

Värdedrivare

4

Historisk lönsamhet

3

Risk profil

3

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.