BrainCool


En nyetablerad marknad erbjuder goda framtidsutsikter

BrainCool AB är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar primärt på områdena Brain Cooling och Pain Management. Omsättningen för BrainCool väntas stiga kraftigt, till följd av bl a att tester och produktresultat har tagit tid. För närvarande har försäljningen inte kunnat nå önskade nivåer för BrainCool System och RhinoChill System, vilka väntas vara påväg att ta fart då Bolaget väntas expandera geografiskt under kommande år. Tills år 2023 estimeras en stigande omsättning om ca 111 MSEK med en EBITDA-marginal om 5 %. Med en diskonteringsränta om 10 %, och en P/S multipel om 3,5 på 2023 års försäljning värderas BrainCool till 6,6 kr.

  • Positiva studier skapar förtroende för produkterna

Flertal studier inom hypotermibehandling visar på att behandlingen de facto är effektiv och fungerande. Med positiva resultat från PRINCESS-studien där Bolagets RhinoChill System användes, ges presumtiva kunder en positiv data gentemot BrainCool och dess produkter. Ändrade riktlinjer från American Heart Association styrker även marknadens acceptans för hypotermi-behandling, vilket i sig är något som gynnar BrainCool, och som väntas driva marknadstillväxten ytterligare.

  • Unik patenterad teknologi

BrainCool besitter en unik och patenterad teknologi, där RhinoChill är den enda mobila hypotermibehandlings-enheten som är godkänd att använda på den europeiska marknaden. Troligtvis kommer ett FDA-godkännande under slutet av 2019 vilket möjliggör försäljning även på den amerikanska marknaden. Cooral System är även den en unik lösning från Bolaget som proaktivt behandlar oral mukosit, en bieffekt av radioaktiv- eller strålningsbehandling för cancer.

  • Ökad exponering mot nyckelmarknader ger växande omsättning

BrainCool är idag olönsamma och har historiskt haft låg försäljningsvolym, under åren 2019 – 2023 väntas Bolaget penetrera fler marknader globalt vilket förväntas bidra positivt till försäljningen. Med en estimerad omsättning om 111 MSEK år 2023 och en EBITDA-marginal om 5 %, estimeras Bolaget nå sitt första lönsamma år med totalt 687 sålda enheter av BrainCool System och RhinoChill System.

  • Olönsamma i en trögrörlig bransch

Sjukvården är en generellt trögrörlig och konservativ bransch, något som innebär utmaningar för Bolaget. Försäljningen är idag på låga nivåer och resultatet är negativt, varför en försenad tillväxt kan innebära behov av nytt externt kapital. Baserat på aktuell burn rate om 4,7 MSEK/månad och med hänsyn till pågående företrädesemission om ca 40 MSEK, före emissionskostnader (givet full teckning), estimeras BrainCool vara finansierade till juli 2020, allt annat lika.

7

Värdedrivare

3

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.