BPC Instruments


Tillväxt på en outforskad marknad

BPC Instruments (”BPC eller ”Bolaget”) är ett nischat marknadsledande teknologibolag som riktar sig mot biogassektorn. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer mät- och analysinstrument mot både industriella och akademiska kunder. Instrumenten ersätter den tidigare svåra- och tidskrävande manuella processen att analysera råvaran som används vid biogasproduktion. Den europeiska marknaden för biogasproduktion väntas växa med en CAGR om 32 % tills år 2030 vilket medför stor efterfrågan för BPC:s produkter och i kombination med Bolagets marknadsledande position har kunders priskänslighet visats vara låg vilket har möjliggjort Bolagets lönsamma tillväxt i över 12 år. Detta i kombination med Bolagets planer på att diversifiera slutmarknaderna, EU:s ambitiösa satsningar, och Bolagets kostnadseffektiva lösningar, bidrar till den förväntade årliga tillväxttakten (CAGR) om 26,1 % under åren 2023-26. Under samma period väntas EBIT-marginalen nå 28,7 %. Baserat på en likaviktad DCF och Peer-värdering med en målmultipel om 18,9x EV/EBIT motiveras ett pris per aktie om 43,7 SEK i ett Base scenario.

  • Nya produkter möjliggör ökad lönsamhet och tillväxt

Under år 2023 har BPC lanserat en ny generation av Bolagets tidigare bästsäljande produkt AMPTS, som motsvarar 55 % av den totala omsättningen. Vidare har Bolaget tagit det första klivet mot diversifiering genom den nya produkten BPC Blue. Detta har resulterat i en sammantagen omsättningstillväxt om 59,5 % för de första 9 månaderna jämfört med samma period förra året, samtidigt som bruttomarginalen uppgick till 72 % under samma period från tidigare 66,2 %. Under år 2024 förväntas en ny produkt lanseras som fokuserar på analys av avloppsvatten, därefter under år 2025 och år 2026 har Bolaget planer på ytterligare lanseringar mot tidigare icke penetrerade marknader, vilket bidrar till en estimerad CAGR om 26,1 % under åren 2023-26.

  • EU satsningen ”RepowerEU” driver strukturell tillväxt

Till följd av globala mål att minska utsläppen från fossila bränslen och övergå till förnybar energi har EU under år 2022 inlett satsningen ”RepowerEU”, vilket innehåller mål att nå 35 miljarder kubikmeter årlig biogas produktion tills år 2030, från dagens 5 miljarder kubikmeter kräver detta 60 000 nya biogasanläggningar i Europa samt medför ökad konkurrens och därmed förväntas behovet för effektiv produktion att öka. BPC:s instrument är för tillfället ett av de enda sätten att automatisera analysen av råvaran som nyttjas vid biogasproduktion, bland annat matavfall, slam från reningsverk och gödsel. Sammantaget förväntas BPC:s omsättning i Europa växa med en årlig takt om 38,5 % tills år 2026.

  • BPC ersätter tidigare kostsamma och manuella analyser

BPC väntas öka penetrationen av det totala antalet europeiska biogasanläggningar från nuvarande 2 % till 8 % år 2030 då marknaden förväntas effektiviseras till följd av mål om kraftig expansion av biogasproduktion. BPC underlättar denna övergång då Bolagets produkter ersätter det tidigare tidskrävande och kostsamma arbetet att manuellt analysera råvaran som används vid produktion. Kunden får kostnadsbesparingar i form av minskade personalkostnader samt undviker kostnader relaterade till den mänskliga felfaktorn. Kunder har rapporterat en dubblering av produktionen på tre månader på grund av högkvalitativ analys av råvaran som möjliggör effektivare produktion.

7

Värdedrivare

8

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

9

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.