Blick Global Group Q4-22


Starkt momentum bäddar för lönsam tillväxt

Blick Global Group AB (”Blick Global” eller ”Bolaget”) är en förvärvsinriktad koncern inom iGaming, och är idag verksamma genom tre affärsben: Spelutveckling, Digital Marknadsföring och Organiskt sök. Genom ett starkt affärsmomentum efter Fotbolls-VM 2022 inom Digital Marknadsföring kombinerat, med förväntade intäktssynergier mellan Wiget och Brand Legends, detta förväntas resultera i en lönsam tillväxt för koncernen. Blick Global estimeras uppnå en EBITDA-marginal om ca 21 % under helåret 2023. Utifrån en estimerad omsättning om 35 MSEK år 2023, exklusive potentiella förvärv, och en tillämpad EV/S-multipel om 2,0x, härleds ett potentiellt värde per aktie om 6,9 kr (6,5) i ett Base scenario.

  • Stark omsättningstillväxt

Nettoomsättning under det fjärde kvartalet uppgick till 9,1 MSEK (3,5), vilket motsvarar en tillväxt om 158 % Y-Y och 40 % Q-Q. Där det bör tilläggas att förvärvet av Brand Legends tillträdes under maj månad 2022, vilka har bidragit till intäktsökning Y-Y. Utöver förvärvet att Brand Legends härleds intäktsökningen i synnerhet till hög marknadsföringsaktivitet under Fotbolls-VM, för helåret 2022 uppgår nettoomsättningen till 24,7 MSEK (16,5), vilket motsvarar en tillväxt om 50 %.

  • Stärkt lönsamhet under fjärde kvartalet

Blick Globals EBITDA-resultat uppgick till 1,2 MSEK under det fjärde kvartalet, vilket är en förbättring både Q-Q (0,7) och Y-Y (-0,9). EBITDA-resultatet innebär att EBITDA-marginalen uppgick till 12 % under kvartalet, vilket är den högsta marginalen på kvartalsbasis under år 2022 för Blick Global. Den stärkta lönsamheten antas förklaras av förvärvet av Brand Legend som bidrar med både positiva kassaflöden och lönsamhet till koncernen, men även av den höga aktiviteten inom dotter-bolaget Wiget. Därutöver har Bolagets utvecklats med god kostnadskontroll, då de totala rörelsekostnaderna i andel mot omsättningen utgjorde ca 93 % under Q3-22 men uppvisade en förbättring till en andel om 89 % under Q4-22. Sammantaget har Blick Global uppvisat en lönsam tillväxt och förväntas göra det framgent, genom bl.a. fortsatt hög aktivitet hos kunder och god kostnadskontroll.

  • OMI Gaming närmare sig lansering

OMI Gaming, koncernens dotterbolag inom spelutveckling, utvecklar egna online spel såsom spelslottar och skrapspel för nätcasino-industrin. Primärt fokus inom OMI har varit att färdigställa första spelet av fyra till en av de största distributörerna inom online spel, vilka har sitt säte i USA. Erik Ahlberg, VD för Blick Global, guidar för att OMI inom en snar framtid ska kunna meddela ett lanseringsdatum för det första spelet, samtidigt som spelet redan har erhållit positiv respons från kunden. Därutöver guidar Erik att OMI förväntas kunna starta utveckling av ett andra spel under Q1-23. Att OMI närmare sig lansering av det första spelet och gör det som en exklusiv spelstudio till en stor amerikanska distributör, bäddar för att OMI kommer kunna bli inkomstgenerande under 2023.

7

Värdedrivare

4

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.