Bioservo Q1-18


Bioservo – Strategiomställning borgar för hög tillväxt

Bioservo har nyligen genomfört en strategiomställning, där Bolaget skall utnyttja sin legitimitet inom hälso- och sjukvårdssegmentet, och fokusera mot industriella aktörer. Köpkraften är stark, marknaden är outtömlig och efterfrågan är påträffande. Bioservo lanserade nyligen sin första produkt, Ironhand, för det industriella segmentet. Med lite höjd för eventuella ledtider, förväntas denna produkt rullas ut tillsammans med industrijättarna GE, GM, Eiffage, Airbus och JM under 2018. Mycket talar för att Bioservo går en ljus framtid tillmötes. Sedan IPOn 2017 har aktiekursen haft en negativ utveckling. Lyckas Bolaget med denna marknadsexpansion finns all anledning att tro på en omvärdering av aktien.


  • Framskjuten position på en marknad med stark industriell efterfrågan

Bioservos patenterade teknologi och certifierade produkter adresserar dels industriella aktörer, likväl som hälso- och sjukvården. 9 % av arbetsför befolkning ådrar sig långvariga skador i arbetet, varav 30 % av dessa är hänförliga till handen. Bioservos produkter når hela värdekedjan, vilket ger Bolaget en attraktiv utgångs-position på en outtömlig marknad.

  • Strategiomställning borgar för en snabbare tillväxttakt framgent

Sedan samarbetet inleddes med GM har Bioservo avtalat med ytterligare fyra stora industrispelare. I samband med produktlanseringen av Ironhand under Q1 2018 tog Bolaget ett betydande steg mot att omsätta dessa utvecklingsavtal till intäkter framgent. 2019 prognostiseras vara året då Bioservo ser betydande intäktsförbättringar.

  • Stark finansiell ställning ingjuter förtroende

Bolaget har likvida medel att fortsätta i befintlig regi fram till 2020. Detta, i kombination med det nyligen vunna EU-bidraget om 23 MSEK, ger Bioservo en ovanligt god finansiell utgångspunkt att bygga expansionen på. Därtill estimeras Bolaget nå lönsamhet under 2019, med en initial EBITDA-marginal om 16 %.

  • Indikerad uppsida om 63 % i ett Base scenario, respektive + 144 % och – 19 % i Bull- och Bear scenaro på 2019 års estimat.

Givet att Bioservo fullföljer dagens avtal och fortsätter växa inom Healthcare estimeras en uppsida om 63 %, utifrån en relativvärdering. I ett Bull scenario där Bolaget adderar två större industriella spelare och tar större marknadsandelar i Norge, estimeras en uppsida om 144 %. Sker det motsatta, d.v.s. samarbetspartners avstår från att köpa Ironhand, och expansionen inom Healtcare kommer av sig, bedöms nedsidan uppgå till – 19 %.

8

Värdedrivare

3

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.