Beyond Frames Q4-18


Välpositionerade för att kapitalisera på snabbväxande marknad

Beyond Frames har skalat upp organisationen och samtidigt bevisat att nödvändig kompetens för att utveckla lyckade spel återfinns i dotterbolagen. Bolagets nettokassa om cirka 34 MSEK möjliggör förvärv i närtid, vilka anses viktiga för Bolagets utveckling. Med fortsatta satsningar på att utveckla framgångsrika spelkoncept återfinns potential för en omfattande omsättningstillväxt under de kommande åren. I ett Base scenario förväntas en omsättning om 22,6 MSEK år 2020. Baserat på en relativvärdering, härleds ett potentiellt värde per aktie om 9,7 SEK.


  • Skalbar affärsmodell

Beyond Frames affärsmodell kännetecknas av god skalbarhet, och i ett scenario då Bolaget utvecklar ett storsäljande spel kan vinsten stiga snabbt. Bolaget har initialt kostnader för spelutveckling m.m., men när ett spel blir framgångsrikt är merkostnaderna för ytterligare försäljning försumbara. Detta medför att Beyond Frames, givet en högre omsättningsnivå, har förutsättningar för att nå lönsamhet på kort tid.

  • Marknaden för VR & AR förväntas genomgå omfattande tillväxt

Enligt analyshuset Grand View Research förväntas den globala marknaden för Virtual Reality växa med 46,7 % per år till 2025, för att då uppgå till ett värde om 48,5 mdUSD. Marknaden för Augmented Reality förväntas enligt MarketsAndMarkets växa med en CAGR om 55,7 % under perioden 2016-2023, för att då nå en nivå om 60 mdUSD. Beyond Frames, som hoppas bygga upp ett omfattande spel-erbjudande inom VR och AR, antas ha möjlighet att kapitalisera på tillväxten.

  • Finansiell ställning möjliggör förvärv

Beyond Frames har efter genomförda nyemissioner en nettokassa som uppgår till cirka 34 MSEK. Detta innebär att Bolaget har en finansiell ställning som möjliggör förvärv. Givet ett upplägg vid förvärv där Bolaget exempelvis betalar med 50 % aktier och 50 % kontant antas Beyond Frames, med hänsyn till rådande prisbild, ha möjlighet att genomföra förvärv som flerdubblar omsättningen framgent. Läs mer på sida 8-9 för en utveckling av gjorda antaganden.

  • Beyond Frames är beroende av marknadstillväxt

Under det senaste året har Beyond Frames rekryterat seniora spelutvecklare från ett flertal stora och väletablerade studios. Dessa medarbetare har en bevisad förmåga att utveckla koncept som resulterar i framgångs-rika spel. Det bör samtidigt påpekas att Bolaget, trots sin positionering, är beroende av att marknaden för VR och AR slår igenom. I ett scenario där marknaden inte tar fart, på grund av exempelvis bristfällig teknologi eller lägre intresse än väntat, bedöms det osannolikt att Bolaget kommer att ha möjlighet att utveckla storsäljande spel.