Bayn


Bayn bygger en ledande Food-Tech koncern

Bayn Europe är en svensk utvecklare och producent av sockerersättande och sockerreducerade produkter, som bedriver forskning och utveckling i sitt innovationscentrum, Bayn Studio, i Gävle. Bolaget har historiskt aldrig visat positivt resultat, men har de senaste åren haft en stark omsättningstillväxt. Under 2019 visade Bolaget en omsättningstillväxt på över 85 %, och Bayns förutsättningar för att öka omsättningen framgent bedöms som goda. Dels på grund av en ökad kontroll över hela värdekedjan och förstärkta möjligheter för korsförsäljning, efter förvärven av Pändy Foods och Tweek, dels då Bolagets pågående M&A strategi förväntas driva kraftigt ökad försäljningstillväxt. På sikt väntas även marginalerna för Baynkoncernen som helhet förbättras kraftigt, i takt med att Bolaget realiserar synergieffekter och förvärvar lönsamma företag. För helåret 2020 estimerar Analyst Group därför en kraftigt stigande försäljning, och en omsättningstillväxt om ca 695 % för Bayn, i samband med att Pändy Foods och, senare på året, Tweek, blir en del av Bolaget. Med detta som bakgrund sätts en P/S målmultipel om 10,0x för 2020, baserat på estimerad tillväxt och relativvärdering, vilket motiverar ett pris per aktie om ca 5,88 kr i ett Base scenario.

  • Bayn kapitaliserar på trenden mot minskat sockeranvändande

Den rådande hälsotrenden i Europa går mot produkter som innehåller allt mindre, eller inget, tillsatt socker. Allt fler produkter av denna typ lanseras, och dessa använder sötningsmedel, av antingen naturlig eller artificiell karaktär. Utöver detta finns det uttalade mål inom EU att minska sockerintaget per capita, där EU jobbar kontinuerligt med att främja minskat sockeranvändande. Under år 2015 lanserades en målsättning om att minska användandet av tillsatt socker med 10 % inom EU fram till år 2020. Bayn är mycket väl positionerat för att kapitalisera på den underliggande sockerreduceringstrenden, dels i form av Tweeks och Pändys sockerreducerade och sockerfria produkter, dels genom Bolagets sockerersättande råvaruprodukter, som har ingen till extremt liten påverkan på blodsockernivåer.

  • Fortsätter exekvera på sin M&A strategi för att bygga en ledande Food-Tech koncern

Förvärvet av Tweek visar tydligt att Bayn är seriösa med sina uttalade ambitioner att bygga en ledande Food-Tech koncern, och Analyst Group bedömmer att det huvudsakliga fokuset för Bayn framgent kommer vara att fortsätta växa organisationen med nya förvärv och realisera synergieffekter inom koncernen. I och med förvärvet av Tweek får Bayn en ledande position inom marknaden för sockerreducerat godis, och givet att marknaderna som Bayn är verksamma inom är kraftigt fragmenterade, med många mindre aktörer, ser möjligheterna för framtida kompletterande förvärv goda ut.

  • Skalfördelar leder till stigande rörelsemarginal (EBIT) på sikt

I takt med att Bayn växer som koncern förväntas Bolaget kunna skala upp produktionen, och åstadkomma skalfördelar. Detta, tillsammans med att Bayn i framtiden bedöms förvärva ett produktionsbolag eller starta upp egen produktion, estimerar Analyst Group kommer leda till stigande marginaler. Bolaget bedöms nå en positiv EBIT-marginal om 4,7 % år 2022 enligt Analyst Groups estimat.

8

Värdedrivare

4

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

9

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.