Bayn Q4-19


Bayn och Pändy bildar ett ledande Food Tech bolag

Bayn Europe är en svensk utvecklare och producent av sockerersättande och sockerreducerade produkter, som bedriver forskning och utveckling i sitt innovationscentrum, Bayn Studio, i Gävle. Bolaget har historiskt aldrig visat positivt resultat, men har de senaste åren haft en stark omsättningstillväxt. Under 2019 hade Bolaget en omsättningstillväxt på över 85 %, och Bayns förutsättningar för att växa omsättningen framgent bedöms goda. Dels på grund av en ökad kontroll över hela värdekedjan och ökad potentiell försäljningstillväxt efter förvärvet av Pändy Foods, dels då Bolagets ledning har renodlat organisationen kraftigt under de två senaste åren, och då Bolagets produkter bedöms ligga helt rätt i tiden. För helåret 2020 estimerar Analyst Group därför en kraftigt stigande försäljning, och en omsättningstillväxt om ca 452 % för Bayn, i samband med att Pändy Foods blir en del i Bolaget. Med detta som bakgrund sätts en P/S målmultipel om 8,0x för 2020, baserat på estimerad tillväxt och relativvärdering, vilket motiverar ett pris per aktie om ca 3,45 kr i ett Base scenario.

  • Minskat sockeranvändande är både en trend och en målsättning inom EU

Den rådande hälsotrenden i Europa går mot produkter som innehåller allt mindre, eller inget, tillsatt socker. Allt fler produkter av denna typ lanseras, och dessa använder sötningsmedel, av antingen naturlig eller artificiell karaktär. Utöver detta finns det uttalade mål inom EU att minska sockerintaget per capita, där EU jobbar kontinuerligt med att främja minskat sockeranvändande. Under år 2015 lanserades en målsättning om att minska användandet av tillsatt socker med 10 % inom EU fram till år 2020. Dessa drivkrafter, tillsammans med faktumet att Bayns produkter har ingen till extremt liten påverkan på blodsockernivåer, gör att Bolaget är mycket väl positionerat för att kapitalisera på sockerreduceringstrenden.

  • Stark omsättningstillväxt under god kostnadskontroll leder till positivt resultat på sikt

Det huvudsakliga fokuset för Bayn framgent bedömer Analyst Group vara omsättningstillväxt, och att växa organisationen med nya förvärv. Bolaget estimeras visa en stark omsättningstillväxt under 2020, men EBIT-marginalen beräknas fortsatt vara negativ. Även efter 2020 väntas Bayn visa en hög tillväxttakt, och Analyst Group estimerar en omsättningstillväxt om ca 77 % under 2021 och en omsättningstillväxt om 65 % under 2022, i linje med att Bayn försätter expandera försäljningen av produkter under varumärket Pändy till nya marknader samt i takt med att EUREBA blir ett mer känt varumärke bland sockerersättande råvaror. Med växande omsättning kommer skalfördelar över tid, vilket kombinerat med synergieffekter från samgåendet med Pändy estimeras göra Bayn lönsamt på rörelsenivå under helåret 2022.

  • Överhängande risk för rekapitalisering de kommande åren

Analyst Group estimerar att nuvarande kassa och lånefinansiering kommer räcka för att driva Bolaget 2020 ut, men att Bayn sedan kan behöva ytterligare finansiering. Detta är en kortsiktig risk i Bolaget, men något som kan skapa aktieägarvärde på längre sikt, då en kommande nyemission skulle användas för att tillgodose en framtida hög tillväxttakt.

8

Värdedrivare

3

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

9

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.