Bayn Europe


Produkter som ligger rätt i tiden

Bayn Europe är en svensk utvecklare och producent av sockerersättande produkter från naturliga källor, som bedriver forskning och utveckling i sitt innovationscentrum, Bayn Studio, i Gävle. Bolaget har historiskt aldrig visat positivt resultat, men har senaste åren haft en stark omsättningstillväxt. På rullande 12 månader har Bolaget en omsättningstillväxt på över 80 %, och Bayns förutsättningar för att växa omsättningen framgent bedöms goda, då Bolaget har en produkt som ligger helt rätt i tiden och då Bolagets ledning har renodlat organisationen kraftig under de två senaste åren. För helåret 2019 estimerar Analyst Group därför en omsättningstillväxt om ca 95,8 %, och för helåret 2020 förväntas försäljningen öka kraftigt, omsättningen estimeras därför stiga med 97,5 %. Med detta som bakgrund sätts en P/S målmultipel om 6,5x för 2020, baserat på estimerad tillväxt och relativvärdering, vilket motiverar ett pris per aktie om ca 2,62 kr i ett Base scenario.

  • Minskat sockeranvändande är både en trend och en målsättning inom EU

Den rådande hälsotrenden i Europa går mot produkter som innehåller allt mindre, eller inget, tillsatt socker. Allt fler produkter av denna typ lanseras, och dessa använder sötningsmedel, av antingen naturlig eller artificiell karaktär. Utöver detta finns det uttalade mål inom EU att minska sockerintaget per capita, där EU jobbar kontinuerligt med att främja minskat sockeranvändande. Under år 2015 lanserades en målsättning om att minska användandet av tillsatt socker med 10 % inom EU fram till år 2020. Dessa drivkrafter, tillsammans med faktumet att Bayns produkter har ingen till extremt liten påverkan på blodsockernivåer, gör att Bolaget är mycket väl positionerat för att kapitalisera på sockerreducerings-trenden.

  • Accelererande omsättningstillväxt under god kostnadskontroll leder till positivt resultat på sikt

Bolaget kommer visa en stark omsättningstillväxt under 2019, men EBIT-marginalen beräknas fortsatt vara kraftigt negativ. Framgent uppskattas tillväxttakten öka, och Analyst Group estimerar en omsättningstillväxt om ca 98 % under 2020 samt en tillväxttakt om ca 118 % under 2021, i takt med att EUREBA blir ett mer känt varumärke och ökar i popularitet. Under 2022 estimeras Bayn visa sitt första positiva helårsresultat, med en EBIT-marginal om 1,5 % och en nettomarginal om 0,7 %.

  • Överhängande risk för rekapitalisering de kommande åren

Analyst Group estimerar att nuvarande kassa och lånefinansiering kommer räcka för att driva Bolaget 2020 ut, men att Bayn sedan kan behöva ytterligare finansiering. Detta är en kortsiktig risk i Bolaget, men något som kan skapa aktieägarvärde på längre sikt, då en kommande nyemission skulle användas för att tillgodose en framtida hög tillväxttakt.

5

Värdedrivare

2

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.