Balco Group


Balco uppvisade en organisk tillväxt om   23 % och EBIT-tillväxt om 45 % 2017. Bolaget estimeras växa med 12 % CAGR 2018E-2020E och nå en EBITDA-marginal om 14 % 2020E. Denna utveckling drivs av stark marknadstillväxt, positiv orderstocktillväxt, ökade marknadsandelar och förvärvsmöjligheter. En DCF-värdering implicerar ett aktiepris om 83,1 SEK, motsvarande en potentiell uppsida om 36 % från dagens kurs.


Balco Group AB (”Balco” eller ”Bolaget”) är en leverantör av balkonger och verksamt på balkongmarknaden inom segmenten renovering och nybyggnation. Bolaget erbjuder kundanpassade balkonglösningar till bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare, allmännyttan samt byggbolag. Bolagets huvudmarknader är dels Sverige och Norge, där de är marknadsledande med marknadsandel om 17 % respektive 21 %, och dels Danmark där Balco är näst störst om 10 % 2016. Huvudmarknaderna representerar 89 % av Bolagets omsättning 2016, där övriga marknader såsom Tyskland, Finland, Storbritannien och Nederländerna står för resterande.

Stark organisk tillväxt väntas framgent och lågt ND/EBITDA ger förvärvsutrymme. Balco uppvisade en organisk tillväxt om   23 %  samt EBITDA-tillväxt om 45 % 2017. Bolaget väntas fortsätta sin positiva utveckling framgent och växa med 12 % CAGR 2018E-2020E och uppnå en EBITDA-marginal om 14 % 2020E. Detta drivs av den starka marknadstillväxten på huvudmarknaderna om 12,8 % CAGR fram till 2020, ökat strategiskt fokus inom det lönsamma renoveringssegmentet samt fortsatt positiv orderstockutveckling om 12 % 2018E-2020E.1 Vidare har Bolaget ett ND/EBITDA om 0,7x samtidigt som det finansiella målet motsvarar 2,5x. Detta ger utrymme för förvärv på den fragmenterade balkongmarknaden, vilket är en del av Bolagets tillväxtstrategi. Potentiella förvärv antas ge möjligheter till nya kundsegment samt stärkt marknadsposition på lokala marknader.

Ökat strategiskt fokus mot det lönsamma renoverings-segmentet. Under 2015 utgjorde renovering 67 % av den totala balkongmarknadens omsättning på Bolagets huvudmarknader.  Samtidigt motsvarade Balcos fokussegment renovering 86 % av Bolagets totala omsättning samt en justerad EBIT-marginal om   13,5 % 2017. Nybyggnationssegmentet uppvisade i sin tur en negativ EBIT-marginal om -5,2 % under samma period. Bolagets strategi är att framgent ytterligare fokusera på sin nischposition inom renoveringssegmentet. Detta för att minska exponeringen mot det mer konjunkturkänsliga nybyggnationssegmentet och fortsatt öka marknadsandelar inom renovering. Till följd av den strategiska satsningen uppvisade Balco en positiv utveckling i orderingångs- samt orderstockstillväxt inom renoveringssegmentet om 26 % respektive  20 % 2017.

Tydliga konkurrensfördelar i effektiv sälj- och produktions-process. Balco har sedan 2014 genomfört stora investeringar för att skapa en konkurrenskraftig samt effektiv säljorganisation, vilket lett till effektivare säljprocesser samt stärkt lokal närvaro på Bolagets

huvudmarknader. Detta har varit en av de bidragande faktorerna till Bolagets orderingångsökning om 170,6 % 2014-2017. Trots kraftig expansion och ökning om 63 % i antal anställda mellan 2014-2017 har Bolaget lyckats öka omsättningen per anställd med 7 % under samma period. Vidare har Bolaget en konkurrensfördel i deras effektiva tillverknings- och leveransplattform med strategiskt belägna produktionsfabriker i Sverige, Danmark och Polen. Detta ger närhet till Bolagets huvudmarknader, vilket leder till kortare ledtider och lägre transportkostnader. Samtidigt antas den nya produktionsfabriken i Polen kunna öka produktionskapaciteten med 50 %.

I ett Base scenario implicerar DCF-värdering en potentiell uppsida om 36 % från dagens kurs. DCF-värderingen är beräknad utifrån en WACC om 10 % samt storlekspremie om      1,5 %.2 I ett Base scenario antas Balco nå en årlig omsättnings-tillväxt om 12 % till följd av den starka marknadstillväxten på huvudmarknaderna, ökat strategiskt fokus inom det lönsamma renoveringssegmentet, fortsatt satsning mot effektiva sälj- och produktionsprocesser samt positiv orderstockutveckling om 12 % 2018E-2020E. Detta ger ett indikativt aktiepris om 83,1 SEK.

I ett Bull scenario implicerar DCF-värdering en potentiell uppsida om 66 % från dagens kurs. I ett Bull scenario antas byggkonjunkturen hållas stabil samtidigt som Bolaget kraftigt ökar sina marknadsandelar inom framförallt det lönsamma renoverings-segmentet. Givet en EBIT-marginal om 13,1 % efter det sista årets fria kassaflöde samt lägre WACC om 9 % ger DCF-värdering ett implicerat aktiepris om 101,5 SEK.

I ett Bear scenario implicerar DCF-värdering en potentiell nedsida om 14 % från dagens kurs. Bolaget antas i ett Bear scenario vara kraftigt exponerat mot en potentiellt volatil bygg-konjunktur framgent samt påverkas av förvärvsrelaterade problem. Givet antaganden om en högre WACC om 13 % samt EBIT-marginal om 8,1 % efter det sista årets fria kassaflöde ger DCF-värdering ett implicerat aktiepris om 52,7 SEK. Nedan presenteras en känslighetsanalys, vilken illustrerar hur indikerat värde styrs av gjorda antaganden.