B3 Consulting Group


Förutsättningar för ökad lönsamhet

Till följd av den starka digitaliseringstrenden prioriterar företag IT-lösningar i allt högre grad, vilket förväntas bidra till en minskad konjunkturkänslighet för B3. I kombination med att Bolaget har implementerat ett kostnadsbesparingsprogram samt är en attraktiv arbetsplats för IT-konsulter förväntas detta medföra en långsiktigt hållbar samt lönsam tillväxtresa framgent. Baserat på gjorda prognoser estimeras ett EBITDA-resultat om ca 154 MSEK år 2022, vilket med en applicerad målmultipel om EV/EBITDA 9,8x resulterar i ett motiverat värde om 174 kr per aktie i ett Base scenario.

  • Stark underliggande tillväxt på marknaden

IT-konsultmarknaden växte med 7,6 % under år 2021, delvis drivet av en accelererande digitalisering till följd av covid-19-pandemin. Under 2022 estimeras tillväxten mattas av till endast 1,4 %, främst till följd av omvärldsfaktorer. Att marknaden, trots läget i världen med ökad inflation och höjda räntor, förväntas uppvisa en positiv tillväxt visar på styrka och att marknaden förväntas bli mindre konjunkturkänslig, något B3 kan kapitalisera på genom en stabilare efterfrågan även under mer turbulenta tider. B3 har dessutom som mål att växa snabbare än marknaden, något Bolaget har lyckats med historiskt.

  • Förutsättningar för marginalexpansion

Genom infört åtgärdsprogram vilket lanserades i början av år 2021 har Bolaget lyckats sänka kostnaderna med 39 MSEK på årsbasis, per Q2-22. Dessutom bidrar det faktum att IT-lösningar blir allt viktigare för företag till en mer stabil intjäning för B3 genom att de blir mindre benägna att säga upp dessa tjänster. Sammantaget medför dessa två faktorer att rörelsemarginalen estimeras bli såväl högre som mer stabil framgent, givet lägre kostnader samt stabilare omsättning.

  • Förvärv ligger i korten

B3 har historiskt sett varit ett förvärvsorienterat bolag och det är en del av Bolagets uttalade strategi, samtidigt önskar Bolaget samarbeta med duktiga entreprenörer för att starta upp intressebolag vilka har som mål att konsolideras in i koncernen när bolaget är moget. Dessa bolag har som syfte att bidra till koncernen genom att stärka kapaciteten eller tjänsteutbudet i form av nya specialistområden eller nya geografiska marknader, vilket skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt. I dagsläget är B3 delägare i 5-10 intressebolag, vilket förväntas utökas under H2-22.

  • Nya ramavtal med starka aktörer

B3 har under året etablerat flera ramavtal med stora aktörer, under H1-22 tecknades exempelvis långsiktiga avtal med både Vattenfall och Skandia som omfattar ett brett utbud av IT-konsulttjänster. Dessa ramavtal förväntas bidra med återkommande intäkter under flertalet år framgent, exempelvis sträcker sig avtalet med Vattenfall över fem år.

7

Värdedrivare

6

Historisk lönsamhet

3

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.