Ayima – Intressant orderläge borgar för lönsamhet 2019


Ayima verkar på en marknad med god underliggande tillväxt och har genom förvärvet av LeapThree ett starkt helhetserbjudande inom digital marknadsföring. Omsättningen efter nio månader 2018 överstiger helårs-omsättningen för 2017. Framöver väntas den nordamerikanska marknaden driva tillväxt, där avtalsvärdet hittills i år uppgår till 32,4 MSEK. I ett Base scenario estimeras en omsättning om 273,6 MSEK och ett EBIT-resultat om 14,5 MSEK år 2019. Baserat på en likaviktad DCF-och peer-värdering härleds ett potentiellt värde per aktie om 32,3 SEK, motsvarande en uppsida om 39,3 %.


  • Ayimas adresserbara marknad fortsätter att växa

Marknaden för SEO väntas växa med en CAGR om 4,7 % fram till 2020, till en nivå om 79 mdUSD. Marknaden för Digital Analytics estimeras växa med en CAGR om      20,8 % under perioden 2015-2022, för att då nå en nivå om 4,9 mdUSD, främst drivet av den rådande övergången från fysiska butiker till onlinehandel. Ayima, som genom förvärvet av LeapThree nu är ledande inom både SEO och Digital Analytics, är välpositionerade för att kapitalisera på tillväxten.

  • Förvärvet av LeapThree ger möjlighet till ökad korsförsäljning

Ayima tillkännagav i juli 2018 förvärvet av data-analysföretaget LeapThree. Under 2017 omsatte LeapThree 9,3 MSEK med ett EBIT-resultat om 4,8 MSEK. Analyst Groups uppfattning är att förvärvet av LeapThree bidrar till att stärka Ayimas erbjudande, då affärsområdet Digital Analytics tidigare har efterfrågats hos Ayima. Förvärvet estimeras ge synergier i form av ökad korsförsäljning, där Ayimas verksamhet i sin helhet väntas gynnas av förvärvet. Detta innebär att LeapThree estimeras växa snabbare än Ayimas initiala guidning.

  • Satsning i Nordamerika ger förutsättningar för fortsatt tillväxt inom alla affärsområden

Hittills i år har Ayima annonserat 13 avtal i Nordamerika till ett värde av 32,4 MSEK, medan avtalsvärdet i Storbritannien under samma period uppgår till 24,7 MSEK. Detta anses vara en fingervisning om framtiden, där Nordamerika på lång sikt väntas bli Bolagets största marknad. Med anledning av expansionen väntas Ayima ha möjlighet att öka omsättningen inom samtliga affärsområden framgent.

  • Ökning i antalet kunder innebär lägre risk

Under 2016 blev Bolagets resultat lidande som ett resultat av ett stort kundtapp, då Verizon sänkte sin marknadsföringsbudget och därav sa upp en stor del av sina avtal med Ayima. Med anledning av detta har Bolaget de senaste åren arbetat för att öka antalet kunder i syfte att minska den kundspecifika risken. Satsningen har hittills varit framgångsrik, i och med att Bolaget har ökat antalet kunder från 51 till 78 under de senaste 18 månaderna.

5

Värdedrivare

4

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.