Astor Group Q3-23


Flyger mot ett starkt år 2023

Scandinavian Astor Group AB (”Astor Group” eller ”Bolaget”) har redovisat ett starkt tredje kvartal, där Astor Group vänder till vinst, parallellt som Bolaget uppvisar hög tillväxt. Astor Group har stärkt Bolagets positioner som en försvarsindustri-grupp med högteknologisk expertis, genom ett förvärv av Mikroponent, vilka är verksamma inom laserskärning och etsning. Astor Group breddar därmed erbjudandet inom industriproduktion, parallellt som båda verksamheterna inom Astor Groups koncern har uppvisat hög aktivitet under kvartalet. Bolaget besitter vid november månad en orderbok om 113,5 MSEK, vilket bäddar för fortsatt tillväxt. Baserat på en sumof-the-parts-värdering erhålls ett motiverat värde per aktie om 10,6 (8,6) kr i ett Base scenario för Astor Group.

  • Uppvisar sekventiell tillväxt…

Under Q3-23 uppgick Astor Groups nettoomsättning till 23,1 MSEK (14,5), vilket motsvarar en tillväxt om 59 % Y-Y och 4 % Q-Q (22,1). Astor Group har därmed sekventiellt visat tillväxt sedan Q4-22 vilket resulterar i en omsättning LTM uppgående till 73 MSEK. Den höga tillväxten är ett resultat av god leveransförmåga, tillika hög affärsaktivitet under år 2023, vilket bekräftas av en hög orderingången hittills under år 2023. Trots god leveransförmåga under Q3-23 uppgick orderstocken till 96 MSEK per den 8 november och givet förvärvet av Mikroponent stärks orderstocken till 113,5 MSEK.

  • … och vänder till vinst under tredje kvartalet

Trots att utvecklingsarbetet med Astor IV fortskrider och att Astor Group befinner sig i en expansionsfas, har Astor Group under Q3-23 vänt till vinst, både på EBITDA- och EBIT-nivå. EBITDA-resultatet uppgick till 1,9 MSEK (-0,9), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 8 %, medan EBIT-resultatet uppgick till 1,0 MSEK (-1,6), motsvarande en EBIT-marginal om 4 %. Astor Group har därmed uppvisat en hög tillväxt, samtidigt som Bolaget uppvisar en god kostnadskontroll under Q3-23.

  • Astor IV stark och tydlig värdedrivare framgent

Under slutet av Q2-23 levererade Astor Group framgångsrikt Astor IV till Frankrike för omfattande tester och integration, vilka har fortlöpt under kvartalet. Därutöver har Astor Group utvidgat affärsdiskussionerna genom deltagande på försvarsforum och mottagit en delegation från Ukraina. Astor Group närmar sig kommersialisering och försäljning av Astor IV, vilket utgör en stark och tydlig värdedrivare framgent.

  • Förvärvar Mikroponent

Astor Group meddelade 8 november att Astor Group förvärvar Mikroponent, vilket delfinansieras av två riktade emissioner. Astor Group stärker Bolagets redan etablerade position som en försvarsindustrigrupp genom att utvidga Bolagets industriproduktion till laserskärning och etsning. Samtidigt tillförs Astor Group cirka 36 MSEK och antalet aktier ökar med cirka 5 miljoner. Vi har med bakgrund till detta justerat våra prognoser och värderingsintervall i samtliga tre scenarion.

8

Värdedrivare

5

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.