Astor Group Q2-23


Flyttar fram positionerna inom försvarssektorn

Scandinavian Astor Group AB (”Astor Group” eller ”Bolaget”) har under det första halvåret 2023 stärkt Bolagets positioner som en försvarsindustrigrupp med högteknologisk expertis. Astor Group har erhållit och tecknat flertalet ordrar och avtal under H1-23, däribland en rekordorder om 26,4 MSEK. Därutöver har Astor Group under H1-23 tagit strategiska kliv mot kommersialisering av Astor IV, där försäljning av ett system estimeras innebära omfattande ekonomiska värden. Inom båda verksamheterna har Astor Groups uppvisat hög aktivitet och Bolaget besitter vid kvartalets utgång en orderbok om 96 MSEK, vilket bäddar för fortsatt tillväxt. Baserat på en sumof-the-parts-värdering erhålls ett motiverat värde per aktie om 8,6 (4,3) kr i ett Base scenario för Astor Group.

  • Astor Group presenterar nya finansiella mål

Under augusti månad presenterade Astor Group nya finansiella mål för koncernen som gäller fram till år 2026. Astor Groups styrelse har fastställt en ny finansiell målsättning som redan efter två kvartal ersätter de tidigare finansiella målen som kommunicerades i samband med noteringen (januari), vilka tidigare innefattade en årlig tillväxt om 10-15 % organiskt och via förvärv, med en positiv EBITDA. De nya finansiella målen innefattar en omsättning om minst 400 MSEK år 2026, med en EBITDA-marginal om minst 15 %. Astor Group bekräftar därmed den starka utveckling inom koncernen och tilltron på Bolagets förmåga att leverera hög tillväxt under lönsamhet. Genom stärkt position inom försvarssektorn, uppvisades leveransförmåga och en hög orderingång vilket möjliggör för Astor Group kunna nå den nya finansiella målsättningen.

  • Stark leveransförmåga och orderingång under Q2-23

Under Q2-23 uppgick Astor Groups nettoomsättning till 22,1 MSEK (18,3), motsvarande en tillväxt om 21 % Y-Y och vid jämförelse mot föregående kvartal (Q1-23) uppgick tillväxten till 34 % (16,5). Omsättningstillväxten påvisar Astor Groups goda leveransförmåga, tillika höga aktivitet. Därutöver bekräftas den höga aktiviteten av en dubblerad orderingång Y-Y, vilken uppgick till ca 52 MSEK (25). Orderstocken vid kvartalets utgång summeras till hela 96 MSEK (59). EBITDA-resultatet är fortsatt belastat av utvecklingsarbetet av Astor IV, vilken uppgick till -1,2 MSEK (2,2), motsvarande en försämring Y-Y om 3 MSEK och 0,3 MSEK Q-Q (-0,9).

  • Vi höjer våra prognoser

Astor Group har levererat ett kvartal med hög affärsaktivitet, där orderingång uppgår till 52 MSEK, vilket ökar visibiliteten för intäktsföringen framgent. Utöver den höga orderingången besitter Astor Group optioner kopplat till tidigare ordrar och avtal, vilka uppgår till totalt 42 MSEK. Detta, i kombination med fortsatta kommersiella framsteg med Astor IV och den utökade produktionskapacitet motiverar fortsatt stigande försäljning. Utifrån de stärkta positionerna väljer vi i samband med denna analysuppdatering att justera upp våra prognoser och värderingsintervall i samtliga tre scenarion.

8

Värdedrivare

5

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.