Astor Group Q1-23


Flyger under många investerares radar

Scandinavian Astor Group AB (”Astor Group” eller ”Bolaget”) är en försvars- och industrikoncern som idag består av två affärsben. Det första benet avser försvarslösningar vilket utgörs av utveckling och försäljning av ett radarstörningssystem, det andra affärsbenet innefattar tillverkning och försäljning av kompositkomponenter. Astor Group har under år 2023 tagit kliv mot kommersialisering av Astor IV, där försäljning av ett system estimeras innebära omfattande ekonomiska värden. Inom kompositområdet har Astor Groups dotterbolag uppvisat god leveransförmåga under Q1-23 och besitter per dagens dato en full orderbok för helåret 2023, vilket bäddar för fortsatt lönsam tillväxt. Baserat på en sumof-the-parts-värdering erhålls ett motiverat värde per aktie om 4,3 (5,1) kr i ett Base scenario för Astor Group. Justering beror på ett ökat antal aktier genom TO1.

  • Inleder året med ett högt tempo

Under Q1-23 uppgick Astor Groups nettoomsättning till 16,5 MSEK (2,5), motsvarande en ökning om 558 %. Jämförelsen blir dock missvisande eftersom större delen av kompositverksamheten tillträdes april 2022, varför jämförelse avseende Q-Q blir mer rättvisande. Astor Group påvisar genom omsättningen den höga efterfrågan och starka orderboken genom att uppvisa en tillväxt om 52 % Q-Q, motsvarande en intäktsökning om ca 5,7 MSEK (10,9). Efter kvartalets utgång erhöll Astor Group en order från BAE Systems om 5,3 MSEK inom komposit-verksamheten. Inom radarstörningssystem har Astor Group erhållit en order från FMV om 0,5 MSEK för service och uppgradering av tidigare levererade system. Sammantaget har Bolaget uppvisat en stark intjäningsförmåga under Q1-23 och påvisat en hög affärsaktivitet därefter.

  • Tar kliv mot kommersialisering av Astor IV

Astor Group EBIT-resultat uppgick till -1,6 MSEK (-1,1) under Q1-23, motsvarande en resultatförsämring om ca 0,5 MSEK. Kompositverksamheten uppges leverera positivt resultat, samtidigt som produktutveckling av Astor IV, som fortskrider, kräver investeringar och förklarar koncernens negativa resultat. Astor IV utgör en tydlig och stark värdedrivare i Astor Group, där Bolaget har ett aktivt samarbete med den franska motsvarigheten till FMV (DIA), det franska flygvapnet och målflygbolaget SDTS. Hittills i år har Astor Group demonstrerat Astor IV för en fransk delegation och genomfört framgångsrika tester i skarp miljö mot en radarstation i FMV:s regi. Astor Group har därmed tagit strategiska kliv för att framgångsrikt genomföra testflygning i Frankrike och följaktligen kommersialisera Astor IV.

  • Bibehållen prognos

Astor Group redovisade en omsättning och ett rörelseresultat i linje med Analyst Group förväntningar under första kvartalet 2023. Därutöver har Bolaget påvisat ett starkt momentum med en hög efterfrågan och leverans inom kompositverksamheten, samt affärsviktiga kliv mot en framgångsrik testning och kommersialisering av Astor IV, varför Analyst Group väljer att upprepa sin prognos för åren 2023-2025.

8

Värdedrivare

5

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.