Arctic Blue Beverages Q4-22


Stärker positionen på den internationella marknaden

Det avslutande kvartalet för år 2022 är presenterat och vi kan konstatera att det har varit ett utmanande år för Arctic Blue Beverages AB (”Arctic Blue Beverages” eller ”Bolaget”), till följd av bl.a. uppskjutna leveranser samt en långsammare expansion än förväntat. Sammantaget har detta bidragit till en lägre försäljning än estimerat. I den positiva vågskålen fortsätter Arctic Blue Beverages att utöka det globala distributionsnätverket i Norden, Asien och Nordamerika, vilket banar väg för ökad tillväxt under kommande år. Givet gjorda prognoser estimeras en nettoomsättning om 26,3 MSEK år 2023, vilket med en tillämpad EV/S-multipel om 1,2x, motsvarar ett potentiellt värde per aktie om 1,36 kr (1,58) i ett Base scenario.

  • Svag försäljning men bättre kostnadskontroll under Q4-22

Under det fjärde kvartalet år 2022 uppgick nettoomsättningen till 2,6 MSEK (4,6), motsvarande en minskning om 43 % mot jämförbart kvartal föregående år, främst till följd av en betydligt högre internationell försäljning under Q4-21. Försäljningen ökade dock med ca 13 % jämfört mot föregående kvartal
(Q3-22), som ett resultat av positiva säsongseffekter samt att Bolaget har levererat de första produkterna till Japan och Taiwan under kvartalet. Arctic Blue Beverages rörelsekostnader minskade med ca 13 % Y-Y och 22 % Q-Q, då Bolaget under förra kvartalet initierade kostnadsbesparingar, vilket har burit frukt under det fjärde kvartalet. Analyst Group estimerar att Arctic Blue Beverages arbete med att implementera mer kostnadseffektiva processer, samt minska användandet av externa tjänster kommer att ge ytterligare effekt under Q1-23, vilket anses viktigt för att stärka likviditeten framgent.

  • Utökad exponering på den australiensiska marknaden

På den australiensiska marknaden har Bolaget, med hjälp av distributören, utökat produkternas tillgänglighet till över 150 butiker i alla Australiens sex delstater. Trenden avseende dryckesprodukter på den australiensiska marknaden går mot mer hantverksframställda produkter, såsom Arctic Blue Beverages, där kunden värdesätter kvalitet framför kvantitet. Mot bakgrund av detta, samt att Arctic Blue Beverages nu har stärkt positionen på marknaden, vilken förväntas generera en stark tillväxt under kommande år om ca 8,4 % (CAGR 2022-2025), anser Analyst Group att detta bäddar för högre internationella leveransnivåer framgent.

  • Vi behåller våra prognoser

Framgent estimeras Arctic Blue Beverages skala upp försäljningen och leverera en stark tillväxt under år 2023, drivet av en ökad försäljning på hemmamarknaden Finland, en högre andel internationell försäljning till främst Asien, Oceanien och Nordamerika, varför vi har valt att behålla våra prognoser. Värderingsintervallet har förändrats minimalt, till följd av en förändrad kapitalstruktur jämfört med Q3-22.

2

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.