Arctic Blue Beverages Q3-23


Effektiv kostnadskontroll kompenserar omsättningstapp

Böckerna för det tredje kvartalet år 2023 har stängts, och det går att konstatera att Arctic Blue Beverages AB (”Arctic Blue Beverages” eller ”Bolaget”) levererade en omsättning som understeg våra estimat, men där en effektiv kostnadskontroll resulterade i en minskad rörelseförlust, både Y-Y och Q-Q. Bolaget påverkas fortfarande av det utmanande marknadsklimatet, vilket återspeglas i den negativa omsättningstrenden. Utifrån uppdaterade helårsprognoser för åren 2023-2025 och en applicerad EV/S-multipel om 1,1x, härleder vi ett potentiellt nuvärde per aktie om 0,56 kr (0,85) i ett Base scenario.

  • Det ansträngda marknadsklimatet består

Under det tredje kvartalet år 2023 uppgick nettoomsättningen till 1,1 MSEK (2,3), motsvarande en minskning om 52 % mot jämförbart kvartal föregående år. Omsättningstappet kan primärt tillskrivas en negativ försäljningstrend inom företagets två huvudmarknader, nämligen Finland och Travel Retail-sektorn. Rådande konjunktur och lägre köpkraft förväntas bidra till att alltmer konsumenter väljer billigare alternativ i förmån mot produkter inom det premiumsegment där Arctic Blue Beverages är verksamt. Den ogynnsamma försäljningstrenden var även påtaglig på exportmarknaderna, där Bolagets distributionspartners upplevde en minskad efterfrågan.

  • Ökad kostnadsmedvetenhet bär frukt

Trots en sjunkande omsättning under Q3-23 kunde Arctic Blue Beverages redovisa ett förbättrat EBITDA-resultat, både Y-Y och Q-Q. Arctic Blue Beverages har lyckats upprätthålla en effektiv kostnadskontroll under kvartalet, vilket Analyst Group tillskriver dels det kostnadsbesparingsprogram som initierades under H2-22, dels det nya distributions- och logistiksystemet som implementerades under H1-23. Att kostnadsbesparingsåtgärderna som införts under det senaste året nu ger resultat är något som Analyst Group ser positivt på, och bäddar för en operativ hävstång när omsättningstillväxten tar fart igen.

  • Showroom-destilleri främjar produktinnovation

Efter kvartalets utgång meddelade Bolaget en plan om att öppna ett showroom-destilleri i Helsingfors. Detta ger Arctic Blue Beverages möjlighet att experimentera med specialutgåvor av både destillerad sprit och ”Ready-to-Drink” (RTD)-produkter. Vi betraktar detta som positivt ur ett långsiktigt tillväxtperspektiv, eftersom det främjar varumärkesexponering och ger Bolaget större möjligheter att identifiera nya framgångsrika produkter, vilka är en betydande faktor för framtida tillväxt.

  • Reviderat värderingsintervall

Q3-rapporten var omsättningsmässigt svagare än vad vi hade estimerat, samtidigt som Bolaget överraskade positivt på rörelsenivå, med lägre rörelsekostnader än förväntat. På helårsbasis reviderar vi ned estimaten för innevarande år, samt sänker förväntningarna för åren 2024 och 2025, primärt avseende omsättningen. Med anledning av ovan uppdateras värderingsintervallen i samtliga scenarion.

5

Värdedrivare

1

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.