Arctic Blue Beverages Q3-22


Försäljningsmässiga utmaningar

Det tredje kvartalet är presenterat och vi kan konstatera att Arctic Blue Beverages AB (”Arctic Blue Beverages” eller Bolaget”) har upplevt försäljningsmässiga utmaningar under perioden, vilket har hämmat Bolagets tillväxt. Det är dock tydligt att Arctic Blue Beverages fortsätter att skala upp försäljningen inom den globala resehandeln samt på hemmamarknaden i Finland, vilket i kombination med att Bolaget utökar distributionsnätverket, bäddar för ökad tillväxt framgent. Givet gjorda prognoser estimeras en nettoomsättning om 26,3 MSEK år 2023, vilket med en tillämpad EV/S-multipel om 1,2x, motsvarar ett potentiellt värde per aktie om 1,58 kr i ett Base scenario.

  • Lägre försäljning än väntat

Under Q3-22 uppgick nettoomsättningen till ca 2,3 MSEK (2,3), vilket motsvarar en ökning om 2 % mot jämförbart kvartal föregående år, och en minskning om -9 % Q-Q. Nettoomsättningen kom in lägre än våra förväntningar, främst till följd av att utvecklingen på nya marknader och expansionen på befintliga marknader har varit långsammare än väntat, bl.a. har leveranser till Norden och Tyskland blivit uppskjutna, vilket har haft en negativ påverkan på försäljningen. Trots ett försäljningsmässigt utmanande kvartal, lyckas Arctic Blue Beverages öka försäljningen inom den globala resehandeln med ca 5x Y-Y, samt fortsätta öka försäljningen på den finländska marknaden, vilken ökade med 12 % Y-Y.

  • Kostnadsbesparingar i korten

Under Q3-22 uppgick de totala rörelsekostnaderna, exklusive kostnader för material och service (COGS), till ca -9,0 MSEK, vilket kan jämföras med -5,3 MSEK under Q3-21, motsvarande en ökning om 70 %. Till följd av fortsatt höga rörelsekostnader, i kombination med en långsammare expansion än väntat, har Arctic Blue Beverages påbörjat flertalet kostnadsbesparande åtgärder för att stärka likviditeten framgent. Genom mer kostnadseffektiva processer och en minskad användning av externa tjänster förväntas Bolaget minska rörelsekostnaderna med ca 3 MSEK under Q4-22, samt ytterligare 1,5 MSEK under Q1-23, vilket Analyst Group ser som nödvändigt givet Bolagets nuvarande finansiella ställning.

  • Reviderat värderingsintervall

Med hänsyn till en långsammare expansionstakt än förväntat har vi valt att revidera våra omsättningsprognoser. Detta, i kombination med att antalet aktier har ökat i samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO1 efter periodens utgång, samt att antalet aktier kommer att öka ytterligare genom Bolagets fullt garanterade företrädesemission i december 2022, medför att vi i denna analys presenterar ett uppdaterat värderingsintervall i samtliga scenarion, Base-, Bull-, och Bear.