Arctic Blue Beverages Q2-22


Skalar upp försäljningen på hemmamarknaden

Höga engångskostnader efter börsnoteringen i kombination med ett osäkert omvärldsläge, vilket antas ha medfört bl.a. högre produktionskostnader, har resulterat i en högre kapitalförbrukning än estimerat. Det är dock tydligt att Arctic Blue Beverages skalar upp försäljningen på befintliga marknader, samtidigt som Bolaget fortsätter att ta strategiska kliv för att expandera till nya marknader, vilket sammantaget lägger grunden för en fortsatt stark tillväxt. Med hänsyn till ovannämnda och reviderade kostnadsprognoser till följd, anser vi att finansieringsrisken har ökat, vilket motiverar en lägre målmultipel. Givet gjorda prognoser estimeras en nettoomsättning om ca 17 MSEK år 2022, vilket med en tillämpad EV/S-multipel om 2,3x, motsvarar ett potentiellt värde per aktie om 2,6 kr i ett Base scenario.

  • Hög efterfrågan på nya produktlanseringar

Under det andra kvartalet år 2022 lanserade Bolaget en ny gin, Arctic Blue Gin Rose, vilken redan har tagit en signifikant plats på marknaden och utgjorde ca 20 % av Arctic Blue Beverages försäljning på den finska marknaden under senaste kvartalet. Vidare lanserades Bolagets första produkt inom det snabbväxande ”ready-to-drink”-segmentet, samt förväntas produktion och försäljningsstart av Arctic Blue Legacy i Asien påbörjas under H2-22, vilket Analyst Group ser som starka värdedrivare framgent.

  • Fortsätter att lägga pusselbitarna för en framgångsrik expansion

Arctic Blue Beverages har sedan tidigare ett etablerat distributionsnätverk världen över, och under den senaste perioden har Bolaget arbetat aktivt med att utöka nätverket för en snabbare expansion. Bolaget har bl.a. tecknat distributionsavtal med Buy2Sell, vilket förväntas hjälpa Arctic Blue Beverages att nå fler än 100 000 B2B-kunder över hela Sydostasien. Vidare har Bolaget tecknat distributionsavtal med en aktör på den svenska marknaden samt den Malaysiska marknaden, vilket sammantaget förväntas accelerera den breda internationella expansionen.

  • Reviderat värderingsintervall

Givet nuvarande kassaposition och med hänsyn till en lägre estimerad burn rate efter utgången av juni 2022, anser vi att Arctic Blue Beverages kassa bör räcka till inlösenperiod av TO1 under mitten av oktober. Däremot, givet nuvarande aktiekurs, ser Analyst Group det som troligt att Bolaget inte kommer att erhålla tillräckligt kapitaltillskott i samband med inlösen av TO1 för att finansiera den operativa verksamheten fram till inlösen av TO2 under mars/april år 2023, varför vi inte kan utesluta ytterligare extern kapitalanskaffning dessförinnan. Med hänsyn till ovan resonemang anser vi att finansieringsrisken har ökat, vilket motiverar en lägre målmultipel, varför vi valt att revidera vårt värderingsintervall.