Arctic Blue Beverages Q1-24


Navigerar ett tufft marknadsklimat med god kostnadskontroll

Arctic Blue Beverages AB (”Arctic Blue Beverages” eller ”Bolaget”) har presenterat Bolagets Q1-rapport, vilken präglades av den ihållande motvinden vad gäller marknadssentimentet. Detta illustreras tydligt i omsättningen, som likt förväntat kom in svagt,  uppgående till ca 1 MSEK, motsvarande mer än en halvering jämfört med samma period föregående år. Det går dock att skönja en rad positiva aspekter i rapporten, bl.a. har åtgärder avseende kostnadsoptimering burit frukt, vilket har resulterat i att det negativa EBITDA-resultatet förbättrades med 31 % Y-Y, ett bevis på god kostnadskontroll. HoReCa-segmentet uppvisar en betydande tillväxt under kvartalet och framsteg har gjorts i de tillväxtdrivande initiativ riktade mot Bolagets exportmarknader. Utifrån bibehållna prognoser härleder vi ett motiverat värde om 0,32 kr (0,33) kr per aktie i ett Base scenario.


  • Minskad omsättning – solid kostnadskontroll

Under Q1-24 uppgick nettoomsättningen till ca 1 MSEK (2,3), motsvarande en minskning om -55 % Y-Y och -11 % Q-Q. Nedgången härrör, likt tidigare kvartal, från den negativa marknadstrenden, där konsumenten i hög utsträckning väljer billigare produkter i förmån för premiumgin, en trend som är märkbar inom samtliga försäljningskanaler. Detta till trots har bl.a. HoReCa-segmentet bevittnat starkt tillväxt, vilket i takt med ökad varumärkeskännedom förväntas återspeglas i försäljningen via Alko framgent. Solid kostnadsmedvetenhet resulterade i att de totala rörelsekostnaderna, exkl. COGS och avskrivningar, uppgick till ca –3,4 MSEK (-4,8), en minskning om -29 % Y-Y.

  • Produktlanseringar bådar gott för framtida tillväxt

Två nya ”Ready-to-Drink”-produkter, Arctic Blue Long Drink Grapefruit och en sockerfri variant, samt Arctic Blue Gin Cask Vintage 2023, en begränsad utgåva av en bärnstensfärgad gin som har mognat på amerikanska vita ekfat, har lanserats under och efter kvartalets utgång. Samtidigt har Bolagets starka produktportfölj uppmärksammats på en rad internationella tävlingar genom att vinna prestigefyllda priser, bl.a. på World Spirits Competition 2024 som hålls i San Francisco. Att bredda produkterbjudandet med innovativa produkter med god tillväxtpotential, samtidigt som Bolaget brottas med avtagande försäljning och kostnadsoptimerande åtgärder, är enligt Analyst Group en indikation på styrka, och bäddar för goda möjligheter återgå till tillväxt när marknadstrenden väl vänder.

  • Reviderade värderingsintervall i samtliga scenarion

I samband med Q1-rapporten väljer vi att lämna prognoserna oförändrade, men med anledning av den kraftigt ökade nettoskulden Q-Q härleds värderingen utifrån en P/S-multipel (EV/S), där diskonteringsräntan justeras till 13,5 % (12 %) för att ta den ökade finansiella risken i beaktning. Med en applicerad P/S-multipel om 0,8x på 2025 års estimerade omsättning om 13,7 MSEK, härleds ett nuvärde per aktie om 0,32 kr (0,33) i ett Base scenario.

5

Värdedrivare

1

Historisk lönsamhet

9

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.