Aptahem Q4-23


Står inför nästa steg i den kliniska studien

Aptahem fyllde under januari på kassan via en företrädesemission vilken inbringande ca 14 MSEK och då vår åsikt inte har förändrats sedan vår förra analysuppdatering i januari, upprepar vi vårt motiverade rNPV-värde om 246 MSEK (246) i ett Base scenario för Aptahem. Med hänsyn till att emissionen inte tecknades fullt, vilket innebär ett lägre antal tillkommande aktier, justeras dock vårt motiverade värde per aktie från 0,32 kr till 0,55 kr, vilket är en teknisk justering då vi som nämnt behåller det motiverade bolagsvärdet i absoluta tal. Fokus framåt är fortsatt det kliniska utvecklingsprogrammet för Apta-1 där Aptahem inväntar slutrapporten av den första delen av studien. Parallellt arbetar Aptahem med att planera för nästa steg i den kliniska utvecklingen, där avsikten är att nästa studie utförs som en Proof-of-Concept för att utvärdera effekten av Apta-1 på systemisk inflammation.

  • Publicering i välrenommerad tidskrift

Aptahem meddelade under februari att resultaten från Toronto-studien har resulterat i ett första godkännande för publikation i den vetenskapliga tidskriften Cells. Cells har funnits i över 50 år och består idag av ett 50-tal journaler med olika teman och har en minst sagt etablerad roll inom forskarvärlden. Enligt Science Watch rankades Cells som nummer ett i kategorin för tidskrifter med högst inverkan (alla fält) under åren 1995–2005, med ett genomsnitt på 161 citeringar per publicerad artikel. Enligt Journal Citation Reports hade Cells under år 2020 en s.k. ”impact factor” på 41,6x, vilket innebar att Cells hamnade på en förstaplats av de 298 jämförbara tidskrifter inom området Biochemistry & Molecular Biology. Detta kommer därmed resultera i en ökad uppmärksamhet för Apta-1 och dess terapeutiska effekt, vilket vi räknar med kommer ge positiva ringar på vattnet som Aptahem kan dra nytta av, exempelvis i pågående partnerdialoger.

  • Fortsätter utvecklas med god kostnadskontroll

Aptahem har även nyligen presenterat sin Q4-rapport, där Bolagets totala rörelsekostnader uppgick till 3,8 MSEK (4,4), vilket därmed var en förbättring jämfört med Q4-22. Vid en jämförelse med föregående kvartal (Q3-23), där rörelsekostnader uppgick till 2,7 MSEK, resulterade dock det fjärde kvartalet i ökade kostnader. Likväl anser vi att Aptahem fortsätter att agera med en god kostnadskontroll, vilket är mycket viktigt i nuvarande utvecklingsskede. Sett till kassan uppgick denna vid utgången av Q4-23 till 2,1 MSEK, vilket kan jämföras med 2,9 MSEK vid utgången av Q3-23. Under januari har dock som nämnt Aptahems företrädesemission avslutats, där Bolaget tillfördes 13,8 MSEK före emissionskostnader. Detta har således stärkt kassan och med hänsyn till en antagen operativ burn rate om ca 1 MSEK/månad framgent, vilket är i linje med genomsnittet under 2023, såväl som kommande investeringar, estimerar vi att Aptahem är finansierade tills in i Q3-24, allt annat lika.

7

Värdedrivare

1

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.