Aptahem Q4-22


Gör framsteg i klinik

Aptahem fortsätter sitt kliniska arbete kring Apta-1 och har under årets inledande veckor kommunicerat flera milstolpar. Just nu pågår arbetet med den tredje doskohorten och efter att denna avslutats och granskats av den etiska kommitteen, kan godkännande ges om att studien kan fortsätta. Ur ett fundamentalt perspektiv ser vi fortsatt positivt på Aptahem där vi i ett Base scenario härleder ett nuvärde per aktie om 1,6 kr (1,3).

  • Bolagsvärdet korrelerar inte med fundamental utveckling

Sedan Aptahem gick in i klinisk fas avseende Apta-1 har Bolaget kommunicerat flera positiva nyheter. Hittills har både den första och den andra doskohorten genomförts och godkänts av etikkommittén i Nederländerna och under februari har arbetet med den tredje doskohorten inletts. Trots detta är Aptahems Market Cap lägre idag än vad det var i t.ex. september 2022, då Bolaget inte ens befann sig i klinik. Enligt oss bjuder det in till en attraktiv risk/reward för investerare som letar efter ett undervärderat pharma-bolag i klinisk fas.

  • Fransk ”Peer” visar positiva resultat i Fas 2a-studie

Abionyx Pharma, noterade på Paris Stock Exchange, meddelade under inledningen av 2023 att deras läkemedels-kandidat CER-001, vilken syftar till att behandla sepsispatienter som har hög risk att drabbas av akut njurskada, uppvisat positiva resultat i en Klinisk Fas 2a-studie. Företaget går därmed vidare i sitt kliniska arbete och i skrivande stund värderas Abionyx till motsvarande 590 MSEK, vilket är ~9x högre jämfört med Aptahem. Att Aptahem befinner sig i Fas 1 motiverar en relativt lägre värdering, samtidigt som vi anser att nuvarande värderingsgap är för stort. I takt med att Aptahem uppnår milstolpar i sin Fas 1-studie, vilket varit fallet under de senaste veckorna, borde detta minska den rådande värderings-rabatt som vi anser föreligger.

  • Upprepar värderingsintervallet

Aptahem fortsätter att utvecklas i rätt riktning och har sedan årsskiftet kommunicerat flera positiva milstolpar i sin Kliniska Fas 1-studie. Eftersom vår fundamentala syn således är intakt väljer vi att upprepa vårt värderingsintervall i termer av bolagsvärde i samtliga tre scenarion Base-, Bull- och Bear. Dock, till följd av ett lägre antal tillkommande aktier från den tidigare genomförda företrädesemissionen, justeras värdet per aktie upp i samtliga tre scenarion.

  • Har fyllt på kassan

Under december fyllde Aptahem på sin kassa med ca 8 MSEK via den tidigare genomförda företrädesemissionen. Vid utgången av december uppgick därmed kassan till 20,3 MSEK och givet en antagen burn rate om 2,5 MSEK/månad framgent, skulle Aptahem kunna vara finansierade tills hösten 2023, allt annat lika.

7

Värdedrivare

1

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.