Aptahem Q4-21


Står inför ett händelserikt år

Aptahem har under årets inledning kommunicerat ett flertal positiva nyheter, där vi ser tydliga tecken på att Bolaget gör viktiga strategiska satsningar för att stärka upp organisationen och förbereda sig för att gå in i klinisk fas med läkemedelskandidaten Apta-1 under år 2022. Att lämna det pre-kliniska skedet och ta steget in i klinik ser vi som en potentiellt stark värdedrivare i aktien. Det ska inte heller glömmas bort att Aptahem fortsätter att föra dialoger med tänkbara partners och givet att Bolaget kan leverera och passera milstolpar i utvecklingsprogrammet för Apta-1, och därmed öka attraktiviteten för projektet, kan mycket väl ett sådant partneravtal komma att bli ytterligare en värdedrivare under kommande kvartal. Ur ett fundamentalt perspektiv ser vi fortsatt positivt på Aptahem och upprepar därför vårt Base scenario om 2,3 kr (2,3) per aktie.

  • Inga överraskningar i Q4-rapporten

Den nyligen presenterade Q4-rapporten, där vårt fokus primärt låg på kostnadssidan, innehöll inte några överraskningar. Under Q4-21 uppgick rörelsekostnaderna till -6,4 MSEK (-13,2), vilket således är betydligt lägre mot jämförbart kvartal 2020. Vi kan således konstatera att Aptahem även under den avslutande delen av 2021 har utvecklats med god kostnadskontroll, vilket såklart är att anse som positivt.

  • Har genomfört flera nyckelrekryteringar

Under inledningen av 2022 har Aptahem tillsatt en Regulatory Affairs Director (RAD), en ny operativ chef (COO) samt en CMC Director. Dessa nyckelrekryteringar sänder enligt oss tydliga signaler om att Aptahem laddar upp för att lämna det pre-kliniska skedet och inom kort ta klivit in i klinik med Apta-1.

  • God Risk Reward vid nuvarande nivåer

Med hänsyn till de positiva nyheter som har kommunicerats under de senaste veckorna, samt att Aptahem, likt tidigare, fortsätter att hålla sin tidslinje för Apta-1, är det anmärkningsvärt att bolagsvärdet inte har följt med. Idag värderas Aptahem till ett Market Cap om ca 71 MSEK, vilket med hänsyn till en nettokassa om 46 MSEK, motsvarar ett Enterprise Value (EV) om 25 MSEK. För ett bolag som har halva foten in i en klinisk fas-1 studie, anser vi att det finns mer att hämta i aktien.

  • Viktigt att bevaka hur kassan utvecklas

En investerare bör vara medveten om att Aptahem kommer att gå in i en fas med högre rörelsekostnader, som en naturlig del i det kliniska arbetet, vilket är helt normalt. Vid utgången av december 2021 uppgick kassan till 46 MSEK, och framgent kommer Aptahem att vara i behov av ytterligare externt kapital för att fortsätta arbetet med Apta-1. En viktig parameter på vägen blir därför de utestående teckningsoptionerna av serie TO7, vilka kan tillföra Aptahem 9 – 54 MSEK under våren 2022.

7

Värdedrivare

1

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.