Aptahem Q3-23


Apta-1 uppvisar god säkerhet – räknar med att studien ska återupptas 

Aptahem har nyligen publicerat sin rapport för årets tredje kvartal, vilken i sig inte innehöll några överraskningar. Under sommaren blev Aptahem rekommenderade ytterligare analys hänförligt till den pågående dubbel-blinda randomiserade placebokontrollerade Fas 1a-studien på friska frivilliga för att öka förståelsen av Apta-1s verkningsmekanism. Det innebar att studien tillfälligt pausades och under mitten av september rapporterade Aptahem intressanta resultat från de ytterligare analyserna av Apta-1s verkningsmekanism. Därefter meddelade Aptahem att Apta-1, även i de kompletterande analyserna, visat på god säkerhet. Detta är något vi menar utgör en bra förutsättning för att Fas 1-studien ska kunna återupptas inom kort. Likt pressmeddelandet från mitten av september anser vi även att ett meddelande om återupptagen studie kan utgöra en kortsiktig trigger i aktien. Vi väljer att behålla vårt tidigare värderingsintervall och upprepar vårt Base scenario om 1,28 kr (1,28) per aktie.

  • Fortsatt god kostnadskontroll 

Under Q3-23 uppgick Aptahems totala rörelsekostnader till 2,7 MSEK (2,8) vilket därmed är i linje med Q3-22. Vid en jämförelse även med föregående kvartal (Q2-23), där rörelsekostnader uppgick till 3,1 MSEK, är det tydligt att Aptahem fortsätter att agera med en god kostnadskontroll, vilket är mycket viktigt i nuvarande utvecklingsskede. 

  • Ansträngd likviditet 

Vid utgången av september uppgick kassan till 2,9 MSEK och under årets tredje kvartal uppvisade Aptahem en operativ kapitalförbrukning (s.k. burn rate) om 3,0 MSEK/månad, vilket är väsentligt högre än under föregående kvartal (Q2-23) då denna uppgick till 1,1 MSEK/månad. Den huvudsakliga förklaringen är ett ökat utflöde av rörelsekapital hänförligt till en minskning av leverantörsskulder från 7,5 MSEK vid utgången av juni till 0,9 MSEK vid utgången av september. Aptahem har således betalat leverantörsfordringar motsvarande 6,6 MSEK under Q3-23, vilket därmed får en stor påverkan på Bolagets kapitalförbrukning under mätperioden. Med det sagt, och med hänsyn till den befintliga balansräkningen, räknar vi med att Aptahem efter utgången av september har uppvisat en betydligt lägre burn rate än under Q3-23. Likväl är nuvarande likviditet ansträngd. 

  • Behåller värderingsintervallet 

Sedan vår förra analysuppdatering i september har vår fundamentala syn på Aptahem inte förändrats och det har heller inte kommunicerats några nyheter som skulle motivera en sänkning av vårt värderingsintervall, snarare tvärtom. Likväl är den kliniska studien fortsatt pausad. Vi räknar dock med att studien kommer att återupptas inom kort och väljer därför att i denna analysuppdatering upprepa vårt tidigare värderingsintervall i samtliga tre scenarion Base-, Bull- och Bear. 

7

Värdedrivare

1

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.