Aptahem Q3-21


Undervärderat läkemedelsbolag på väg in i klinik

Med hänsyn till de kommunicerade framstegen kring tidsplanen mot att ta Apta-1 in i klinisk fas nästa år, anser vi att Aptahems aktie har tagit oförtjänt mycket stryk sedan september i år. En tänkbart förklarande faktor till senaste tidens kursutveckling kan vara hänförlig till att de garanter som fick teckna 40 % av tidigare företrädes-emission, har pressat kursen. Om detta stämmer, skulle det också kunna antas att denna kurspress bör minska i närtid, vilket skapar utrymme för en positivare utveckling om Aptahem verksamhetsmässigt kan fortsätta utvecklas enligt plan. Ur ett fundamentalt perspektiv ser vi således fortsatt positivt på Aptahem och upprepar därför vårt Base scenario om 2,3 kr (2,3) per aktie.

  • Stärkt kassa och god kostnadskontroll

Under Q3-21 uppgick de totala rörelsekostnaderna till -5,2 MSEK (-4,2), vilket således är i nära linje med jämförbart kvartal 2020, såväl som föregående kvartal i år då kostnadsbasen uppgick till -4,7 MSEK. Vi ser således positivt på att Aptahem under årets tredje kvartal har utvecklats med god kostnadskontroll. Via den tidigare genomförda företrädesemissionen under september har dessutom Aptahem fyllt på sin kassa rejält, vilken vid utgången av september uppgick till 53 MSEK, att jämföra med 18 MSEK vid utgången av juni. Vi anser således att Aptahem har en god finansiell position, samtidigt som det kommande steget in i klink kommer att innebära en högre kostnadsbild och att ytterligare externt kapital framgent inte går att utesluta. De utestående teckningsoptionerna av serie TO7 är således viktiga då de kan tillföra Aptahem som högst 54 MSEK under mars/april 2022, givet fullt nyttjande och att teckningskursen blir 1,40 kr/aktie.

  • Första GMP-tillverkning av Apta-1 har påbörjats

GMP-tillverkningen av Apta-1 har startat hos Aptahems samarbetspartner i USA, med planerad leverans i början av 2022. Den GMP-tillverkade Apta-1 ska användas i en produkt som kan ges till människa vid klinisk prövning, där starten för den kliniska studien, First In Man (FIM), beräknas som nämnt starta under nästa år.

  • Omotiverat fall – vårt värderingsintervall kvarstår

Sedan september har Aptahems aktie fallit med närmare
40 %, vilket innebär att börsvärdet (Market Cap) nu uppgår till 83 MSEK. Parallellt med att vi har bevittnat den negativa kursutvecklingen har Aptahem kommunicerat flertalet positiva nyheter; godkänd patentfamilj 2 i Europa och USA, GLP-programmet påvisade ingen toxicitet hos Apta-1, klargörande resultat från Örebro, positiva resultat från Toronto-samarbetet, inledd GMP-tillverkning av Apta-1 m.m. Vi menar därför att nuvarande bolagsvärde av Aptahem är omotiverat, varför vi upprepar vårt tidigare värderings-intervall i samtliga tre scenarion Base-, Bull- och Bear.

7

Värdedrivare

1

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.