Aptahem Q2-23


I väntan på återupptagen studie

Aptahem meddelade under sommaren att de blivit rekommenderade ytterligare analys hänförligt till den pågående fas 1a-studien för att öka förståelsen av Apta-1s verkningsmekanism. Detta innebar att studien tillfälligt pausades. Under studiens gång har intressanta fynd gjorts och efter att ha granskat data från dessa rekommenderade datagranskningskommittén att ytterligare analyser bör utföras. Detta kan verka oroväckande men är de facto en helt naturlig del i genomförandet av en klinisk studie – särskilt med tanke på hur pass unik Apta-1 är som läkemedelskandidat. Enligt Aptahem ser bolaget inga tecken på att studien inte skulle kunna fortsätta och att det snarare handlar om en ren säkerhetsåtgärd och att det samtidigt ger ett bra tillfälle för Aptahem att få än djupare förståelse för hur Apta-1 fungerar i människa. Givet att studien får ”grönt ljus” att fortsätta, ser vi detta som en potentiell värdedrivare i aktien på kort sikt. Utifrån gjorda värderingsantaganden i denna analysuppdatering härleder vi ett motiverat värde per aktie om 1,28 kr i ett Base scenario.

  • God kostnadskontroll under kvartalet

Sett till Q2-rapporten uppgick de totala rörelsekostnaderna till 3,1 MSEK (2,9) vilket i sig endast är en marginell ökning jämfört med Q2-22. Med hänsyn även till föregående kvartal (Q1-23), då rörelsekostnaderna uppgick till 3,2 MSEK, anser vi inte att kostnadsbasen har ”stuckit ut” på ett avvikande sätt under Q2-23, utan tvärtom att Aptahem har agerat med god kostnadskontroll. Sett till kassan uppgick denna vid utgången av Q2-23 till 5,8 MSEK, vilket dock inte inkluderar den tidigare genomförda emissionen, vilken registrerades efter utgången av årets andra kvartal och tillförde Bolaget 6,1 MSEK före emissionskostnader. Under årets andra kvartal uppvisade Aptahem en operativ kapitalförbrukning (s.k. burn rate) om 1,1 MSEK/månad och givet en liknande nivå även framgent, samt med hänsyn till kassan vid utgången av juni såväl som tillkommande nettolikvid från emissionen, skulle Aptahem vara finansierade tills inledningen av Q1 2024, allt annat lika.

  • Huvudfokus är fortsatt kring den kliniska studien

Aptahems huvudfokus är att få klart sin Fas 1a-studie och därefter komma igång med 1b-delen, vilket kan komma att utgöra en bra dörröppning till att potentiellt kunna ingå ett partnerskap med en större aktör.

  • Uppdaterat värderingsintervall

Aptahem fortsätter att ta kliv framåt och även om den pågående studien blivit tillfälligt pausad kvarstår vår fundamentala syn på investeringscaset. I vårt huvudscenario (Base) utgår vi från att studien kommer att kunna återupptas under hösten och att detta inte får någon större påverkan på tidsplanerna för efterföljande kliniskt arbete. För att ta viss höjd i vår modell justerar vi dock vår applicerade WACC från 12,5 % till 13 % vilket påverkar vårt värderingsintervall, vilket nu sträcker sig från 49 MSEK – 364 MSEK, med 246 MSEK i ett Base scenario.

7

Värdedrivare

1

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.