Aptahem Q2-22


Ska skicka in ansökan för att starta den kliniska fasen

Aptahem kommer allt närmare att påbörja den kliniska fas 1-studien för Apta-1 – att lämna det pre-kliniska skedet och ta steget in i klinik ser vi fortsatt som en stark värdedrivare. Det ska inte heller glömmas bort att Aptahem fortsätter att föra dialoger med tänkbara partners och givet att Bolaget kan leverera och passera milstolpar i utvecklingsprogrammet för Apta-1, och därmed öka attraktiviteten för projektet, står vi fast vid att ett sådant partneravtal mycket väl kan komma att bli ytterligare en värdedrivare under kommande kvartal. Ur ett fundamentalt perspektiv ser vi fortsatt positivt på Aptahem och upprepar därför vårt värderingsintervall, där vi i ett Base scenario ser ett potentiellt värde om 1,8 (1,8) kr per aktie.

  • Ansökan om klinisk studie ska skickas in

Med slutrapporten av GLP-toxikologistudierna kan det konstateras att Apta-1 tolereras väl inom dosfönstret, vilket indikerar att det är potentiellt säkert att ge till människa. Detta är en viktig milstolpe och nästa viktiga hållplats för Aptahem är att skicka in ansökan om att få starta den första kliniska studien med Apta-1. I och med de förtydliganden på Apta-1s verkningsmekanism och kommande kliniska studier, samt de milstolpar som Aptahem hittills uppnått, bör Bolaget även kunna stärka intresset för potentiella partnerskap. På BIO International Convention 2022 i San Diego, samt ett vetenskapligt samarbetsmöte, på plats i Toronto, har Aptahem genomfört flertalet partneringmöten. Aptahem har meddelat att de noterar fortsatt intresse på Apta-1, fast på djupare och mer påläst nivå, och att Bolaget arbetar vidare med att identifiera den mest lämpade strategiska utvecklingspartnern för Apta-1.

  • Tillfälligt högre kapitalförbrukning

Vid utgången av juni uppgick kassan till 23,9 MSEK och under Q2-22 har Aptahem betalat 15,6 MSEK i leverantörsskulder, vilket således resulterat i en tillfälligt högre burn rate under årets andra kvartal. Detta var något vi räknade med skulle ske innan årets slut och innebär således att vi estimerar en lägre kapitalförbrukning under kommande månader. Givet en estimerad burn rate om -2 MSEK/månad framgent skulle Aptahem vara finansierade tills omkring mitten av H1 2023, allt annat lika. Hur Bolagets likviditet utvecklas är således en fortsatt viktig faktor att bevaka ur ett investeringsperspektiv.

  • Upprepar värderingsintervallet

Aptahem fortsätter att utvecklas i rätt riktning och kommer allt närmare att ta steget in i klinik. Eftersom vår fundamentala syn således är intakt väljer vi att upprepa vårt värderingsintervall i termer av bolagsvärde i samtliga tre scenarion Base-, Bull- och Bear.

7

Värdedrivare

1

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.