Aptahem Q2-21


Fortsätter att närma sig klinik

Av de cirka 50 miljoner människor som årligen drabbas av sepsis sker behandlingen ofta med antibiotika, vilket inte alltid är effektivt, speciellt inte om patienten redan har nått septisk chock. Behovet av Aptahems läkemedelskandidat Apta-1, vilken nyligen preliminärt visat på positiva resultat i de GLP-reglerade toxikologi- och säkerhetsstudierna, är således mycket högt. Med den pågående företrädesemissionen om ca 62 MSEK stärker Aptahem sin kassa vilket bl.a. möjliggör GMP-tillverkning av substans för klinisk prövning samt genomförandet av en fas 1 a-studie i friska frivilliga, vilken estimeras kunna påbörjas under H2-22. Vi ser fortsatt positivt på Aptahem och med hänsyn till företrädesemissionen härleds ett motiverat nuvärde per aktie om 2,3 kr i ett Base scenario.

  • Apta-1 visar god säkerhetsprofil

I början av augusti stod det klart att de GLP-reglerade studierna har preliminärt uppvisat positiva resultat, vilket innebär att Apta-1 inte uppvisar någon toxicitet och att Apta-1 tolererades väl inom det estimerade dosfönstret. Nu återstår ett efteranalytiskt arbete med att sammanställa all data, vilket Aptahem har som målsättning att meddela slutrapporter kring under senare delen av 2021. Aptahem håller därmed sin tidsplan och fortsätter således att ta steg mot att gå in i klinik, där en klinisk fas 1 a-studie som sagt förväntas kunna inledas under andra halvan av år 2022.

  • Fyller på kassan

Under augusti/september pågår en 80 % säkerställd företrädesemission vilken vid full teckning inbringar ca 62 MSEK före emissionskostnader. Merparten av detta, närmare bestämt 70 % av nettolikviden om ca 52 MSEK, ska användas för GMP-tillverkning av substans för klinisk prövning samt genomförandet av nämnda fas 1 a-studie. I samband med pågående företrädesemission ställs även teckningsoptioner av serie TO7 ut, vilka som högst kan tillföra en nettolikvid om ytterligare 52 MSEK under mars/april 2022. Teckningskursen uppgår till 70 % av VWAP under perioden 22 mars – 5 april 2022, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 1,40 kr/aktie.

  • Flera värdeskapande aktiviteter i korten

Under kommande månader och kvartal ligger det en rad planerade värdeskapande aktiviteter, bl.a. den slutrapport av GLP-toxikologistudien samt övrigt material som behövs för att sammanställa det regulatoriska dokument som ligger till grund för den kliniska ansökan som ska lämnas in. Det stora steget därefter blir just det som tas in i klinik, vilket vi ser som en stark värdedrivare i aktien.

  • Uppdaterat värde per aktie

Vi anser att Aptahem utvecklas enligt plan varför vi därmed håller fast vid det bolagsvärde som vi tidigare ansett varit motiverat i våra samtliga tre scenarion Base-, Bull och Bear. Dock, med hänsyn till ungefär 51 miljoner tillkommande aktier till följd av pågående emission, justeras vårt värderingsintervall i termer av värde per aktie.

7

Värdedrivare

1

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.