Aptahem Q1-23


Slutför snart första delen av Fas 1-studien

Aptahem presenterade den 11 maj sin Q1-rapport, vilken i sig inte innehöll några överraskningar, och i en intervju med Analyst Group den 12 maj bekräftade VD Mikael Lindstam återigen att den kliniska fasen med Apta-1 fortsätter enligt plan. För att kunna fortsätta hålla ett högt tempo i det kliniska arbetet ska Aptahem under juni fylla på kassan via en företrädesemission, vilket som högst kan inbringa 28 MSEK. Utifrån nuvarande estimat samt tillämpade värderingsantaganden i denna analysuppdatering upprepar vi vårt motiverade nuvärde om 270 MSEK (270) i ett Base scenario. Med hänsyn till den kapitalstruktur som kommer att gälla efter att den pågående företrädesemissionen avklarats, där vi antar full teckning, översätts detta till ett motiverat värde per aktie om 0,97 kr. Detta är i termer av värde per aktie lägre än i vår analys från i februari, vilket dock enbart är en teknisk justering till följd av ett ökat antal aktier efter företrädesemissionen, då vi som nämnt behåller vårt tidigare motiverade bolagsvärde i absoluta tal om 270 MSEK för Aptahem.

  • Bra intresse för Apta-1

Aptahem har deltagit på ett antal partneringkonferenser såväl som på TIDES-konferensen i Japan och USA. TIDES-eventet i USA är industrins största och mest kända konferens som syftar till att bl.a. accelerera läkemedelsbolags utvecklingsarbete. Aptahem har genom sitt deltagande vunnit flera nya kontakter och fått med sig viktiga intryck, såväl som hur Bolaget rent retoriskt ska arbeta med aptamerer, bl.a. att bruka ordet RNA therapeutics för att nå ut till fler. RNA-terapeutiska läkemedelskandidater, vilket Apta-1 är, har fått en rejäl skjuts vad gäller branschintresse under de senaste åren, delvis tack vara Corona-pandemin och de RNA-baserade vacciner som togs fram. Dessa är dock biologiskt framtagna och detta kan Aptahem dra nytta av genom att skapa ännu effektivare tillverkningsmetoder och få ner kostnaderna, samtidigt som kvaliteten blir bättre. Det gör Apta-1 till en intressant kandidat för flera olika aktörer inom industrin.

  • Upprepar värderingsintervallet

Aptahem fortsätter att utvecklas i rätt riktning och har sedan årsskiftet kommunicerat flera positiva milstolpar i sin Kliniska Fas 1-studie. Eftersom vår fundamentala syn således är intakt väljer vi att upprepa vårt värderingsintervall i termer av bolagsvärde i samtliga tre scenarion Base-, Bull- och Bear. Dock, till följd av ett antagande om en fulltecknad företrädesemission, och därmed ett ökat antal utestående aktier, justeras värdet per aktie i samtliga tre scenarion.

  • Ska fylla på kassan

Under juni ska Aptahem fylla på sin kassa med ca 28 MSEK via en företrädesemission, där emissionskostnaderna beräknas uppgå till 2 MSEK. Vid utgången av mars uppgick kassan till 9,7 MSEK och givet en antagen burn rate om 2,5 MSEK/månad framgent samt en tillkommande nettolikvid om 26 MSEK, skulle Aptahem vara finansierade tills mitten av andra kvartalet 2024, allt annat lika.

7

Värdedrivare

1

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.