Aptahem Q1-22


Följer tidsplan mot klinik

Aptahem har under H1-22 kommunicerat flera positiva nyheter och Bolaget kommer allt närmare att påbörja den kliniska fas 1-studien för Apta-1. Att lämna det pre-kliniska skedet och ta steget in i klinik ser vi fortsatt som en stark värdedrivare. Det ska inte heller glömmas bort att Aptahem fortsätter att föra dialoger med tänkbara partners och givet att Bolaget kan leverera och passera milstolpar i utvecklingsprogrammet för Apta-1, och därmed öka attraktiviteten för projektet, står vi fast vid att ett sådant partneravtal mycket väl kan komma att bli ytterligare en värdedrivare under kommande kvartal. Ur ett fundamentalt perspektiv ser vi fortsatt positivt på Aptahem och upprepar därför vårt värderingsintervall i termer av bolagsvärde, samtidigt som en justering görs i termer av värde per aktie, till följd av tidigare inlösen av TO7, vartefter vårt Base scenario uppgår till 1,8 kr/aktie.

  • Närmar sig klinik enligt plan

Omkring mitten av maj stod det klart att Aptahem ingått avtal med The Centre for Human Drug Research (CHDR), vilket är en internationell klinisk kontraktsforskningsorganisation (CRO) för genomförande av den Kliniska Fas 1-studien av Apta-1. Detta avtal följer det uppstartsavtal som ingicks i början av året vilket gör att Aptahem kan färdigställa all dokumentation samt starta Fas 1-studierna enligt plan. Vad som är särskilt intressant med valet av just CHDR är att de har en specifik metodologi för läkemedelsprojekt i tidig fas för klinisk forskning inom inflammation och sepsis, vilket kommer att underlätta när Apta-1 övergår i klinisk fas. Vidare har Aptahem beslutat att, parallellt med Fas 1-studien, genomföra en s.k. provokationsstudie i friska frivilliga, vilket kan ge ett ännu starkare Proof of Concept för Apta-1, såväl som ytterligare stöd inför en tänkbar Fas 2-studie.

  • Fyllt på kassan via optionsinlösen

Vid utgången av mars uppgick kassan till ca 40 MSEK och under april tillfördes Aptahem ca 8,6 MSEK i nettolikvid från inlösen av TO7. Framgent kommer Aptahem att vara i behov av ytterligare externt kapital för att fortsätta arbetet med Apta-1, där tidpunkten för när detta kan komma att ske beror på flera olika faktorer. Hur Bolagets likviditet utvecklas är således en fortsatt viktig faktor att bevaka ur ett investeringsperspektiv.

  • Upprepar värderingsintervallet i termer av bolagsvärde

Aptahem fortsätter att utvecklas i rätt riktning och för varje månad som går kommer Bolaget närmare att ta steget in i klinik. Eftersom vår fundamentala syn således är intakt, väljer vi att upprepa vårt värderingsintervall i termer av bolagsvärde. Dock, med hänsyn till ca 28M tillkommande aktier genom tidigare inlösen av TO7, har motsvarande värde per aktie justerats i denna analys.

7

Värdedrivare

1

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.