Aptahem


Ett potentiellt partneravtal ligger runt hörnet

För ungefär en månad sedan ingick Aptahem en avsiktsförklaring med ett europeiskt läkemedelsbolag gällande utveckling, tillverkning och distribution av Apta-1. Eftersom Aptahem har haft regelbunden kontakt med denna part i över ett år och att båda parter därmed känner till varandra väl, kan det argumenteras för att förutsättningarna är goda för ett positivt utfall. Om ett licensavtal kommer på plats så skulle det högst troligt bli en stark värdedrivare i aktien. Med tanke på vad som ligger i korten anser vi att nuvarande bolagsvärdering om 96 MSEK är för lågt givet potentialen, varför vi upprepar att vi fortsatt ser en högre uppsida från dagens nivåer och höjer vårt Base scenario till 4,5 kr (4,0), baserat på en riskjusterad nuvärdesmodell (rNPV).

  • 1 av 5 dödsfall globalt orsakas av sepsis

I en studie av WHO framgår det att ca 20 % av alla sjukdomsrelaterade dödsfall globalt är hänförligt till sepsis, och i västvärlden bedöms sepsis vara den tredje största dödsorsaken där patienter som utvecklar svår sepsis har en så hög dödlighet som 20 – 50 %. Bristen på effektiva behandlingsmetoder leder till ett stort omättat behov som Apta-1 eventuellt kan tillgodose.

  • Avsiktsförklaring om att erbjuda Apta-1 i Europa

Avsiktsförklaringen som ingicks med ett läkemedelsbolag under mars 2021 handlar om att erbjuda bolaget en exklusiv rätt att utveckla, tillverka och distribuera Apta-1 i europeiska länder för behandling av sepsis. Läkemedelsbolaget har en period om fyra månader från det att avsiktsförklaringen undertecknats att förhandla exklusivt med Aptahem, vilket med utgångspunkt i när informationen offentliggjordes sträcker sig tills den 9 juli 2021.

  • Flertalet triggers under kommande kvartal

Utöver att färdigställandet av ett potentiellt licensavtal skulle vara en stark värdedrivare finns det under kommande kvartal ytterligare ett antal tänkbara triggers. T.ex. start och genomförande av en GLP-reglerad toxicitetstudie, vilket är den avslutande delen av den prekliniska fasen innan klinik. Dessutom fortsätter GMP-produktionen av Apta-1 så att tillräcklig mängd för klinik säkras. GMP-kampanjen startade nu under mars/april med flertalet förberedelser som löper fram tills att själva GMP-produktionen påbörjas under september/oktober 2021. Leveransen av substansen beräknas ske i början av 2022, vilket är ett viktigt steg i processen för att ta Apta-1 till klinik under 2022.

  • Vi höjer vårt värderingsintervall

I och med den ingångna avsiktsförklaringen anser vi att Aptahem tagit ytterligare ett viktigt steg på vägen för att realisera värdet av Apta-1. Med hänsyn till detta, samt ett antal triggers under kommande kvartal, väljer vi att justera upp vårt värderingsintervall i samtliga tre scenarion Base-, Bull och Bear.

7

Värdedrivare

1

Historisk lönsamhet

8

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.