Aptahem


På väg mot kliniska studier i människa

Vi närmar oss slutet av ett turbulent 2020 och i senaste kvartalsrapportens VD-ord kunde vi utläsa två potentiella triggers att se fram emot framgent i form av studieresultat, dels från Kanada, dels från Sverige. Dessutom pågår ett flertal andra intressanta diskussioner med olika parter runt om i världen. Om dessa diskussioner leder till konkreta samarbeten är för tidigt att säga, men om så skulle vara fallet kan det utgöra starka värdedrivare i aktien. Detta, i kombination med potentiella kliniska framsteg under kommande kvartal, är viktigt att bevaka ur ett investerarperspektiv. Under oktober genomförs en företrädesemission om ca 32 MSEK, vilket därmed stärker Aptahems kassa, minskar den finansiella risken och möjliggör nästa steg i Bolagets utveckling. Genom en riskjuterad nuvärdesmodell (rNPV) ges ett motiverade bolagsvärde för Aptahem om ca 265 MSEK idag, motsvarande 4,0 kr per aktie i ett Base scenario.

  • Studieresultat som kan utgöra värdedrivare

Under juni meddelade Aptahem att de första preliminära resultaten från Örebro universitet bekräftar Apta-1s antiinflammatoriska och icke-toxiska egenskaper samt visade potential på att ha positiv effekt på inflammation i blodkärl. Studierna fortsätter under hösten och positiva resultat borde rimligen få en positiv effekt på bolagsvärdet. Även studieresultaten från forskargruppen i Kanada, som studerar Apta-1 i en unik coronavirus-modell, är intressanta att bevaka och kan också utgöra en stark värdedrivare i aktien.

  • Optimerad tillverkningsprocess

Under augusti meddelade Aptahem att de inleder tillverkningen i större skala efter att LGC Bioresearch Technologies Inc. (LGC) har slutfört det process-utvecklingsarbete (PU) som möjliggör en pilotproduktion i större skala av Apta-1. Den här tillverkningsomgången av Apta-1 är nu den första som körs i större skala som icke-GMP material, och är avsett att användas till GLP-toxikologiska studier. Det genomförda PU-arbetet gör det också möjligt att tillverka Apta-1 enligt Good Manufacturing Practice (GMP) för användning i den kommande first-in-human-studien. Arbetet fortsätter nu för att optimera tillverkningskostnaderna, vilket därmed resulterar i lägre bruttokostnader, och för att förbättra processarbetet ytterligare, såsom utbyte och renhet.

  • Uppdaterat värderingsintervall

Senast presenterade delårsrapport (Q2) var i linje med våra förväntningar och vi har nu en spännande avslutning på 2020 att se fram emot. I rapporten skriver Aptahem bl.a. ”[…] Nu är det full fart framåt, och som vanligt kommer vi att hålla er informerade så fort det är möjligt i enlighet med de regelverk som följer publika bolag”. I samband med pågående företrädesemission under oktober har vi gjort vissa justeringar i vårt värderingsintervall för samtliga tre scenarion Base-, Bull- och Bear, vilket framgår i analysen.

7

Värdedrivare

1

Historisk lönsamhet

8

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.