Anima Group


Pusselbitarna börjar falla på plats

Genom att kombinera organisk expansion och strategiska förvärv ska Anima Group växa under lönsamhet och nå en ledande position inom husdjursrelaterade produkter. Under andra halvåret år 2021 och de inledande månaderna av år 2022, har Bolaget tagit flera strategiska beslut för att bygga upp varutillgången för att tillgodose den höga efterfrågan på marknaden. Givet Anima Groups senaste förvärv, breddade produktsortiment och implementerade effektiviseringar, estimeras nettoomsättningen uppgå till 19,3 MSEK under år 2022. Baserat på en målmultipel om EV/EBITDA 15x på 2022 års prognostiserade EBITDA-resultat om 2,9 MSEK, erhålls i ett Base scenario ett motiverat värde per aktie om 8,7 kr.

  • Adresserar en nischad marknad

Anima Group verkar inom den svenska marknaden för detalj- och internethandel för produkter relaterat till hästar och ryttare. Den totala konsumtionen av hästrelaterade varor- och tjänster, exklusive spel och ATG, beräknades uppgå till ca 24 mdSEK år 2016, enligt senaste mätningen från Hästnäringens Nationella Stiftelse, vilket Anima Group förväntas fortsatt kapitalisera på.

  • Produktionssatsning estimeras leda till marginalexpansion

Anima Group planerar att under Q3-22 driftsätta egen produktion av textilvaror och fodertillskott, vilket Analyst Group anser som en stor värdedrivare, då satsningar på egen produktion förväntas dels säkra varutillgången, dels driva upp bruttomarginalen och således lönsamheten.

  • Skapar synergier genom förvärv

Under H2-22 förvärvades MyOne Handels AB, vilka erbjuder ett brett utbud av produkter under egna varumärken, såsom hästtäcken, skor och ridstövlar. Genom förvärvet skapas både intäkts- och kostnadssynergier, bland annat ökade Anima Groups kundstock med omkring 90 000 kunder till ca 120 000 kunder, vilka förväntas bearbetas under 2022. Samtidigt har det konsoliderade Bolaget effektiviserat logistik, kundtjänst och butiksverksamhet, vilket numera sköts av gemensam personal, vilket förväntas minska personalkostnaderna med 2 MSEK på rullande årsbasis.

  • Viktigt att bevaka lagrets omsättningshastighet

Pandemin har under en längre tid orsakat varubrist, vilket medfört svårigheter för Bolaget att möta efterfrågan. Anima Group har därför nu ökat importen av större partier i form av 40-fots containers, för att trygga tillgången på varor. Det är därmed viktigt att bevaka lagrets omsättningshastighet, eftersom en hög kapitalbindning kan innebära att Anima Groups möjligheter att göra investeringar inom andra områden, såsom inom egen produktion och förvärv begränsas.

7

Värdedrivare

5

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.