AlphaHelix Molecular Diagnostics Q4-22


CyberGene har bäddat för ett rekordår

Med helåret 2022 presenterat står det klart att CyberGene levererade en stark omsättningstillväxt om 33 %, varav under Q4-22 hela 74 % Y-Y, bidraget av en fortsatt global expansion och tecknade distributionsavtal. Samtidigt estimerar Analyst Group att distributionsavtal tecknade under år 2022 ännu inte givit utslag i termer av faktiska orders och omsättning, varför dotterbolaget står inför ett spännande år 2023. Gällande Techtum var år 2022 ett något svagare år, däremot står dotterbolaget nu redo för fortsatt expansion i Norden och väntas fortsätta generera stabila kassaflöden till koncernen framgent. Baserat på en sumof-the-parts-värdering erhålls ett motiverat värde per aktie om 1,4 (1,3) kr i ett Base scenario för AlphaHelix.

  • CyberGene fortsätter leverera tillväxt

AlphaHelix dotterbolag CyberGene levererade under Q4-22 en tillväxt om 74 %, vilket ledde till ett rekordkvartal. CyberGene har fortsatt teckna nya distributionsavtal under kvartalet, vilket innebär att dotterbolaget nu har närvaro i 37 länder på global basis. Samtidigt estimerar Analyst Group att de distributionsavtal som har tecknats under år 2022 inte har fått en stor effekt på omsättningen ännu, utan vi väntar oss att se detta under år 2023. Vidare anser Analyst Group att de distributionsavtal som har tecknats under år 2022 i länder såsom Indien och Indonesien är extra intressanta för fortsatt tillväxt framgent, givet den stora befolkningsmängden i dessa länder. Med CyberGenes ChromoQuant kan foster diagnostiseras både snabbare och till ett lägre pris än konkurrerande tekniker, samtidigt som en stor andel defekter täcks in. Det ger en tydlig konkurrensfördel, varför vi fortsatt väntar oss en stark tillväxt för CyberGene framgent.

  • Fortsatt expansion i Norden för Techtum

Techtum uppvisade en negativ omsättningsutveckling under Q4-22 jämfört med samma period föregående år, däremot, rensat för covidrelaterade produkter uppgick dotterbolagets tillväxt till 20 %. Analyst Group anser att detta är ett resultat av dotterbolagets fortsatta arbete med expansion i Norden, där dotterbolaget bl.a. har mottagit flera större orders på biobank-produkter, vilket är det område som levererat mest försäljning under kvartalet. Vidare har Techtum efter utgången av Q4-22 anställt en ny Marketing Manager för att leda en fortsatt nordisk expansion, vilket väntas främja den nordiska expansionen ytterligare framgent.

  • Uppdaterat värderingsintervall

Med helåret 2022 presenterat kan vi konstatera att Techtums resultat kom in något under våra förväntningar, samtidigt som tillväxten i CyberGene överträffade våra förväntningar. Med hänsyn till presenterade siffror har vi uppdaterat våra estimat avseende prognosperioden. Techtums resultat har reviderats ner något, samtidigt som högre tillväxt och resultat väntas för CyberGene. Förändringarna i prognos och värdering innebär ett uppdaterat värderingsintervall i ett Base samt Bull scenario, samtidigt som vi behåller värderingen i ett Bear scenario.

6

Värdedrivare

4

Historisk lönsamhet

4

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.