Alltainer


Stor potential i USA

Alltainer AB (”Alltainer” eller ”Bolaget”) har presenterat Bolagets första kvartal 2023/2024, vilka har brutet räkenskapsår, där kvartalet visade på en osäker marknad och en avvaktande hållning från kunder, vilket resulterade i en låg omsättning under kvartalet. Alltainer avslutade dock räkenskapsåret 2022/2023 starkt och bevisade en stark lönsamhet i affärsmodellen, med en bruttomarginal om 80 % och en EBITDA-marginal om 35 %. Alltainer står inför att certifiera Bolagets boendecontainers i USA, vilket skulle bredda den adresserbara marknaden i USA. Givet detta, samt Bolagets offertstock och möjlighet till utökade orders av befintliga kunder, förväntas Alltainer leverera ett starkt helår 2023/2024. Utifrån en applicerad EV/EBIT-multipel om 16x på 2023/2024 års prognos i kombination med tillämpad diskonteringsränta, motiveras ett potentiellt nuvärde per aktie om 6,9 kr (7,4) i ett Base scenario.

  • Utmanande marknad resulterade i en låg omsättning

Omsättningen under Alltainers första kvartal 23/24 uppgick till 0,2 MSEK (7,7), motsvarande en minskning om 97 % Y-Y och 92 % Q-Q. Detta var lägre än vad vi hade estimerat och förklaras i synnerhet av en osäker marknad, där potentiella affärer drar ut på tiden. Den låga omsättning bidrog till en ökad EBITDA-förlust, vilken uppgick till -2,9 MSEK (1,5). Å andra sidan, uppgav Alltainer att flera affärer närmar sig ett avslut och Analyst Group estimerar att boendecontainers vid fabriksbyggen i Sverige, samt Bolagets återförsäljare i USA kan bidra till en stark tillväxt under andra halvan av år 23/24. Därutöver visade Alltainer på Bolagets skalbarhet under föregående kvartal (Q4-22/23), där EBITDA-marginalen uppgick till 35 %, varför Bolaget förväntas kunna uppvisa en lönsam tillväxt när försäljningen väl tar fart.

  • Certifiering av boendecontainer breddar marknaden i USA

Alltainer estimeras inom kort påbörja arbetet för en certifiering, ”Modular Manufacturer”, av Bolagets boendecontainer i USA, vilket görs tillsammans med den nya återförsäljaren RLC Service Group. Trots att Alltainer redan idag har en etablerad position i USA, estimeras en erhållen certifiering utvidga marknaden i USA väsentligt, där Alltainer kan vinna större ordrar och ramavtal och utgör en stark värdedrivare framgent.

  • Uppdaterat värderingsintervall

Alltainer har inlett räkenskapsåret 23/24 med låg omsättning, förklarat av en osäker marknad, vilket har resulterat i att Alltainer inte har kommunicerat några order sedan maj månad, vilket pekar på ett svagt första halvår 23/24. Utfallet i företrädesemissionen var lägre än våra förväntningar, vilket innebär att Alltainer erhåller en mindre nettolikvid och därmed har svårare att genomföra de tillväxtmöjligheter Bolaget besitter. Alltainer besitter dock en hög offertstock, samt har möjlighet att snabbt skala upp produktionstakten när försäljningen väl tar fart. Som ett resultat av de försämrade marknadsutsikterna på kort sikt har vi valt att revidera våra finansiella estimat för helåret 23/24, detta medför också ett uppdaterat värderingsintervall i samtliga tre scenarion.

7

Värdedrivare

3

Historisk lönsamhet

8

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.