Alltainer


Alltainer avslutar helåret 2022/2023 starkt

Alltainer AB (”Alltainer” eller ”Bolaget”) har presenterat Bolagets fjärde kvartalet, vilka har brutet räkenskapsår, och därmed står det klart att Alltainer avslutar helår 2022/2023 med en omsättningstillväxt som uppgår till hela 111 %, en förbättrad bruttomarginal och nära ett break-even resultat. Alltainer redovisade en nettoomsättning om 16,5 MSEK (7,8) för det brutna räkenskapsåret 2022/2023, under senaste kvartalet uppgick bruttomarginalen till 80 %, samtidigt som Bolagets EBITDA-marginal uppgick till 35 %. Alltainer påvisar därmed en tydlig skalbarhet i affärsmodellen och givet Bolagets offertstock, samt möjlighet till utökade orders av befintliga kunder, förväntas Alltainer leverera ett starkt helår 2023/2024. Utifrån en applicerad EV/EBIT-multipel om 16x på 2023/2024 års prognos i kombination med tillämpad diskonteringsränta, motiveras ett potentiellt nuvärde per aktie om 7,4 kr (7,4) i ett Base scenario.

  • Både omsättning och lönsamhet över förväntan

Under Alltainers Q4 uppgick omsättningen till 3,2 MSEK (0,4), vilket motsvarar en tillväxt om 694 % Y-Y. Sett till Alltainers helår 2022/2023 uppgick intäkterna till 16,5 MSEK (7,8), vilket kan jämföras mot vår tidigare prognos om 15,5 MSEK, vilket innebär att Alltainer levererar över vår prognos med ca 1 MSEK. Längre ned i resultaträkningen slår även Alltainer våra tidigare estimat, där bruttomarginalen för Q4 uppgick till 80 % (neg.), vilket bidrog till en bruttomarginal för helåret 22/23 om 59 % (58), i jämförelse mot vårt estimat om 53 % för helåret 22/23. EBITDA-resultat för helåret 22/23 uppgick till -0,4 MSEK (-4,4), vilket är en klar förbättring mot föregående år och är därmed nära ett break-even resultat. EBITDA-resultat var likväl över Analyst Groups estimat om -3,2 MSEK. Det ska även tilläggas att EBITDA-marginalen för Q4-22/23 uppgick till hela 35 %, vilket påvisar skalbarheten i affärsmodellen.

  • Bra position för nya affärer

Under kvartalet har Alltainer fokuserat på utökad kvalitet genom systematisering av Bolagets produktion i Vietnam, vilket förväntas medföra högre produktkvalitet samt effektivisering och skalbarhet vid högre volymer. Därutöver har Alltainer signerat återförsäljaravtal och distributörer i USA, Sverige och Australien, vilket i kombination med ovan utgör en bra position för ytterligare affärer under kommande kvartal.

  • Vi upprepar vår prognos och värdering

Alltainer avslutade räkenskapsåret 22/23 starkt med en omsättning om 16,5 MSEK (7,8). Trots att Alltainer har haft ett högt tempo senaste kvartalet har Alltainer inte kommunicerat några orders sedan maj månad, vilket pekar på en något svagare start år 23/24. Å andra sidan besitter Alltainer en stor orderbok och har flertalet större offerter ute, vilket i kombination med förbättrade ledtider och prisbild mot kund möjliggör både effektivare intäktsföring och attraktivare erbjudande mot kund. Detta anser Analyst Group utgör en bra grund för att skala upp försäljningen ytterligare år 23/24. Således har vi valt att behålla våra prognoser samt upprepa vårt tidigare värderingsintervall i samtliga scenarion.

7

Värdedrivare

3

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.