Alltainer


Laddar för tillväxt

Alltainer AB (”Alltainer” eller ”Bolaget”) presenterade nyligen sin Q3-rapport, vilken var i nära linje med våra förväntningar. På kort sikt återstår vissa fraktutmaningar, samtidigt som nuvarande prognoser pekar på att vi redan i höst skulle kunna komma att befinna oss i ett normalläge igen. Alltainers nuvarande orderstock uppgår till 51 MSEK, vilket i kombination med en förväntan om bättre marknadsförhållanden såväl som ytterligare vunna affärer, bäddar för tillväxt under kommande kvartal. Med avstamp i estimerat rörelseresultat, tillämpad målmultipel och diskonteringsränta, väljer vi att behålla vårt tidigare värderingsintervall. En justering görs dock i termer av värde per aktie, till följd av tillkommande aktier från tidigare företrädesemission. Med hänsyn till detta ser vi ett nuvärde per aktie om 7,4 kr i ett Base scenario.

  • Stark försäljningstillväxt

Med Q3-rapporten presenterad kan vi konstatera att omsättningen uppgick till 2,2 MSEK (0,2), motsvarande en ökning om 252 % Y-Y. Det står således klart att Alltainer levererade den näst högsta omsättningen för ett enskilt kvartal i Bolagets historia, vilket vi såklart ser positivt på. Att bruttomarginalen dessutom uppgick till 82 % (34), att jämföra med vår förväntan omkring 55 %, ser vi som ett styrketecken på Alltainers möjlighet att realisera en god skalbarhet i sin affär.

  • Orderstock om 51 MSEK

Alltainers nuvarande orderstock uppgår till ca 51 MSEK, varav merparten utgörs av tidigare ramavtal, vilket ger en bra grund att växa från framgent. Senaste månaderna har Bolaget dessutom bearbetat flera potentiella kunder i bl.a. USA och Europa och det finns en förväntan om att Alltainer ska kunna teckna avtal med ett antal nya kunder under kommande kvartal. Gällande USA är det dock fortsatta svårigheter gällande frakt, samtidigt som logistikföretagen bedömer att hösten kommer att bli mer ”normal”. Detta, i kombination med container- och fraktpriser som är på väg ner, påverkar Alltainer positivt.

  • Påfylld kassa via emission

Under april fyllde Alltainer på kassan med en nettolikvid om ca 4,3 MSEK via en företrädesemission, vilket kommer väl till hands för att kunna hantera rörelsekapitalet under kommande period där order-ingången förväntas stiga.

  • Upprepar värderingsintervall i termer av bolagsvärde

Alltainer utvecklas i rätt riktning varför vi väljer att upprepa vårt värderingsintervall i samtliga tre scenarion i termer av absoluta värden. Med hänsyn till nämnd företrädesemission har dock värdet per aktie justerats i denna analys.