ADDvise


Förvärvsstrategin börjar bära frukt

ADDvise har sedan 2010 fokuserat på en tillväxtstrategi vilket har gjort att Bolaget har kunnat skapa en markant tillväxt. Denna förvärvsstrategi väntas leda till fler större lönsamma förvärv framgent. Bolagets ledande befattningshavare besitter en gedigen erfarenhet och inger förtroende med sitt höga insiderägande i Bolaget. Risker i Bolaget bedöms vara relaterade till den höga skuldsättningen och räntekostnader. I ett Base scenario motiveras en target-multipel omkring 8,8x (EV/EBITDA), baserat på en peer-grupp, vilket resulterar i ett potentiellt börsvärde omkring 110 MSEK 2020E.


  • Beprövad förvärvsstrategi genererar tillväxt och potentiellt en marginalexpansion

ADDvise har sedan 2010 förvärvat ett tiotal dotterbolag, något som har genererat en markant försäljningstillväxt. Bolaget har kommunicerat att de kommer att  fortsätta med denna expansiva strategi, med nya finansiella mål om att växa 20 % per år. Bolaget väntas därav bibehålla, och även öka, sin förvärvstakt jämfört med vad som har skett historiskt. Förvärven kan ske till relativt låga multiplar, historiskt har majoriteten av förvärven gjorts till  EV/EBITDA om 4x-6x. Förvärven väntas även bidra till en ökad marginal, ADDvise senaste förvärv har visat på en EBITDA-marginal runt 10 %, vilket ligger i linje med Bolagets finansiella mål. Detta är högre nivåer än vad Koncernen visar på idag, vilket gör att förvärven väntas vara den primära drivaren mot de utsatta målen.

  • Styrelse och ledning besitter god erfarenhet

Styrelse och ledning besitter en gedigen erfarenhet av bolagsstyrning där det bland annat finns erfarenhet från styrelseuppdrag i större koncerner. Vidare finns även en god erfarenhet från företagsfinansiering och förvärv, något som bevisats genom de förvärv som Bolaget genomfört och bedöms vara en viktig del framöver. ADDvise VD Rikard Akhtarzand äger nästan 3 miljoner aktier i Bolaget och överlag visar de ledande befattningshavarna på ett högt insiderägande, något som inger förtroende.

  • Motiverad target-multipel om 8,8x (EV/EBITDA)

Genom en multipelvärdering baserad på en peer-grupp inom liknande branscher och med liknande koncern-strukturer motiveras en target-multipel om 8,8x på 2020 års prognos, motsvarande ett potentiell börsvärde om 110 MSEK, vilket resulterar i en potentiell uppsida om 35 %.

  • Stor skuldsättning och höga räntekostnader en risk

Bolagets räntebärande skuld uppgår till ca 190 MSEK, varav ca 140 MSEK i obligation med en ränta om 7,25 %. Nettoskuldsättningen i relation till EBITDA går över ca 12x, något som tyder på att balansräkningen är ansträngd. Detta bedöms vara en risk, då Bolaget i scenariot av en vikande försäljning relativt snabbt skulle behöva genomföra defensiva kapitalanskaffningar.

6

Värdedrivare

6

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.