AcuCort Q4-23


Ett säljande läkemedelsbolag

AcuCort AB (”AcuCort” eller ”Bolaget”) har under februari mottagit sin första kommersiella order av Zeqmelit och innebär därmed att AcuCort är ett säljande läkemedelsbolag. Produktionskapaciteten är sedan tidigare säkerställd och AcuCort har tagit fram en produktionsplan, i syfte att framgångsrikt kunna leverera på den förväntade efterfrågan. I samband med att AcuCort blir ett säljande läkemedelsbolag motiverar detta enligt oss en högre värdering, något vi inte anser återspeglas i det rådande bolagsvärdet om 34 MSEK. Den första order kan utgöra ett startskott i aktien vad gäller uppvärdering, varför vi i samband med denna analysuppdatering upprepar vårt motiverade värde om 147 MSEK, motsvarande 1,7 kr per aktie, i ett Base scenario för AcuCort.

  • Har erhållit första ordern

AcuCort skrev i sin Q4-rapport att den första kommersiella ordern bedöms komma från Unimedic Pharma under Q1-24, vilket också blev fallet den 27 februari. Ordervärdet framgår ej men förväntas ha stor positiv påverkan på resultatet. Detta är en mycket viktig milstolpe i AcuCorts historia och innebär därmed att Bolaget tagit klivit från att vara ett utvecklingsbolag till att bli ett kommersiellt läkemedelsbolag. Under H1-24 förväntas även ett besked från Tandvårds- och läkemedelsförmånverket (TLV) gällande potentiell subvention av Zeqmelit®, där ett potentiellt godkännande skulle bädda för en starkare försäljning i Sverige då slutkonsumenter kan omfattas av högkostnadsskyddet vilket därmed möjliggör ett lägre pris.

  • Stark balansräkning inför kommersialiseringen

Vid utgången av december 2023 uppgick kassan till 19,2 MSEK, vilket motsvarar en ökning om 12,2 MSEK mot föregående kvartal, drivet av genomförd företrädesemission under kvartalet. Under 2023 har AcuCort uppvisat en genomsnittlig kapitalförbrukning, s.k. burn rate, om ca 1 MSEK/månad och under antagandet att AcuCort utvecklas med en liknande kapitalförbrukning framgent, skulle AcuCort vara finansierade under hela år 2024, allt annat lika. Dock kommer den påbörjade försäljningsresan troligen resultera i något stigande kostnader initialt, vilket vi dock bedömer att Bolaget ska klara av. Dessutom kan AcuCort komma att tillföras ytterligare 14 MSEK via TO1 under mars i år, vilket därmed skulle förlänga kassalikviden ytterligare.

  • AcuCort står inför ett högintressant år

Vi anser att AcuCort har tagit fortsatt viktiga operativa kliv framåt under det gångna kvartalet, men även under inledningen av 2024, dels genom erhållandet av partihandelstillståndet, dels genom initieringen av fas 4-studien. Med också den första kommersiella ordern bekräftad, nya varumärkes-skydd säkrade, stundande besked från såväl TLV avseende prissubventionering som FDA avseende marknadsgodkännande, anser Analyst Group att 2024 blir ett högintressant år att följa.

7

Värdedrivare

1

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.