AcuCort Q4-22


Tar kliv i Norden mot kommersialisering i närtid

AcuCort AB (”AcuCort” eller ”Bolaget”) har erhållit godkännande inom samtliga nordiska länder för Bolagets användarvänliga kortisonfilm Zeqmelit samtidigt som siktet är inställt på godkännanden i andra utvalda marknader såsom USA, EU och Israel. Positiva resultat från enkät- och litteraturstudier har erhållits, vilket utgör underlag för ansökan om subvention hos Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV), där resultaten är av stor vikt för att nå ut till en bredare marknad. Analyst Group anser att AcuCort utvecklas väl rent operativt, trots detta är aktien lägre värderad än Peers som ligger efter AcuCort i kommersialiseringsfasen, varför Analyst Group ser en fortsatt god uppsida. Givet en diskonteringsränta om 13 % och ett riskjusterat Market Cap (nuvärde) om 138 MSEK, vidhåller vi ett potentiellt nuvärde per aktie om 4,4 (4,4) kr i ett Base scenario.

  • AcuCort tecknar ett första kommersiellt avtal för Zeqmelit

AcuCort meddelade under Q4-22 att Bolaget har tecknat ett exklusivt kommersiellt avtal med det globala biofarmabolaget Kamada Ltd avseende den israeliska marknaden. Avtalet ger Kamada exklusiv rättighet till att marknadsföra, sälja, och distribuera AcuCorts läkemedel Zeqmelit för bland annat behandling av akut allergi på den israeliska marknaden. Israels befolkning uppgår per dags dato till ca 9 miljoner, med ett illustrativt exempel estimerar Analyst Group den totala bruttointäktspotentialen för Zeqmelit till ca 7,2 MUSD årligen på marknaden, givet ett antagande om att ca 20 % av befolkningen lider av allergi, en marknadspenetration om 10 %, och att läkemedlet förskrivs en gång per år med en genomsnittlig förbrukning om 4 doser, till ett genomsnittligt pris om 10 USD per dos.

  • Flera värdedrivare i korten

AcuCort står inför ett spännande år 2023, där potentiella värdedrivare som förväntas ligga i korten inkluderar ett potentiellt godkännande för pris- och subventionsansökan hos TLV, uppdateringar avseende partnerdialoger, samt från registreringsansökan i USA.

  • Mindre förändringar i värderingsintervallet

Givet att AcuCort för närvarande är i dialog med amerikanska FDA där Bolaget i februari 2023 meddelade att FDA har begärt kompletterande uppgifter inför en registreringsansökan, kan detta orsaka förseningar som påverkar kommande intäktsströmmar. Således justeras tidigare värderingsintervall ned i ett Bear scenario för att ta höjd för eventuella förseningar. Dock, med hänsyn till hur likartade bolag som befinner i övergången till kommersiell fas värderas, samt att AcuCort fortsätter ta viktiga steg mot en bredare marknadslansering, ser vi att det finns en fortsatt uppsida och god risk/reward i AcuCort avseende ett Base- och Bull scenario, där vi lämnar vår värdering oförändrad i båda dessa scenarion.

7

Värdedrivare

1

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.