AcuCort Q4-20


Kommersialisering och regulatoriskt arbete i fokus

Mer än 20 % av jordens befolkning lider av allergi i någon form och andelen drabbade ökar snabbt. Många drabbas även av svåra reaktioner i situationer där tillgång till t.ex. vatten är begränsad. ISICORT® tillgodoser ett tydligt behov och med ett marknadsgodkännande i Sverige sedan oktober fokuserar AcuCort nu på att kommersialisera produkten. Parallellt arbetar AcuCort vidare med de regulatoriska processerna i EU och USA. I vår mening utvecklas AcuCort helt enligt plan och med en fortsatt god kostnadskontroll har Bolaget en stark finansiell position. I samband med Q4-rapporten har vi valt att lämna vårt värderingsintervall oförändrat, där vi i ett Base scenario ser ett riskjusterat nuvärde om 8 kr per aktie.

  • Godkännande för behandling av Covid-19

Under H1-20 uppmärksammades det att dexametason, vilket är den aktiva substansen i AcuCorts produkt ISICORT, kan reducera dödligheten bland personer som insjuknat i Covid-19. Sedan dess har Bolaget fortsatt att följa fördjupningsstudier i frågan, och under februari 2021 beviljade det svenska Läkemedelsverket ISICORT-indikationen för behandling av patienter med Covid-19 som behöver syrgasbehandling. Utöver att fylla en viktig funktion inom vården, kommer detta även väl till hands för AcuCort i samband med de kommande ansökningarna om marknadsgodkännande inom EU och USA.

  • Värdedrivande aktiviteter under 2021

Val av försäljningspartner och distributörer, marknadsföringsstrategi, den nationella pris- och subventionsansökan, förberedelser för kommersiell produktion och logistik – alla dessa aktiviteter och tillhörande kommunikation från AcuCort utgör potentiella värdedrivare i aktien under kommande kvartal 2021. Parallellt med kommersialiseringsarbetet av ISICORT i Sverige arbetar AcuCort vidare med att erhålla godkännande inom EU genom den s.k. Mutual Recognition Procedure (MRP). Även arbetet med USA-registrering fortgår, där AcuCort i samråd med FDA har identifierat en regulatorisk strategi för marknadsgodkännande.

  • Fortsatt stark finansiell position

AcuCort har under lång tid bevisat sin förmåga att utveckla verksamheten med god kostnadskontroll, något som även blev fallet under Q4-20. Under kommande kvartal räknar vi dock med att AcuCort kommer ha en något högre kapitalförbrukning, vilket är helt naturligt med tanke på den kommande kommersialiseringen. Likväl, med senast rapporterad kassa om 24 MSEK, anser vi fortsatt att AcuCort har en stark finansiell position.

  • Bibehåller vårt värderingsintervall

AcuCort utvecklas in linje med våra förväntningar, varför vi endast gjort mindre justeringar i vår finansiella modell. I samband med Q4-rapport väljer vi därför att lämna värderingsintervallet oförändrat i samtliga tre scenarion Base-, Bull- och Bear.