AcuCort Q3-23


Ser ut att bli ett spännande 2024

AcuCort AB (”AcuCort” eller ”Bolaget”) har nyligen presenterat sin Q3-rapport och dessförinnan avslutat sin företrädesemission. Delårsrapporten innehöll inga direkta överraskningar och under årets sista veckor lägger AcuCort ett stort fokus på att driva processen med FDA framåt, såväl som att förbereda produktionen och marknadsföringsaktiviteter för kommersialiseringen av Zeqmelit. Baserat på utfallet i företrädesemissionen, där ca 53 miljoner aktier tillkom, justeras vårt värde per aktie i ett Base scenario till 1,7 kr (1,4). Detta är dock en teknisk justering då vi behåller vårt tidigare motiverade nuvärde om 147 MSEK (147) för AcuCort.

  • Påfylld kassa och attraktivt prissatt teckningsoption

AcuCort tillfördes 21 MSEK före emissionskostnader och utifrån utfallet emitterades även ca 35 miljoner teckningsoptioner vilka berättigar innehavaren till att teckna en (1) ny aktie i AcuCort för 0,40 kr under mars 2024. Per analysens datum handlas AcuCorts aktie omkring 0,40 kr varför TO1 således i princip är in the money idag. Det är dock fyra månader kvar tills teckningsperioden och med hänsyn till de värdedrivare vi ser kan inträffa under denna tid så finns det utrymme för att AcuCorts aktie står i en högre kurs än vad den gör idag – vilket därmed kan ge en intressant affärsmöjlighet för optionsinnehavarna.

  • God kostnadskontroll och stabil finansiell position

Under Q3-23 uppgick Bolagets totala rörelsekostnader till 4,8 MSEK (4,6), vilket är en ökning om endast 5 % mot Q3-22, varför vi anser att AcuCort fortsätter att uppvisa en god kostnadskontroll i rörelsen. Vid utgången av Q3-23 uppgick kassan till 7 MSEK och med hänsyn till den tillkommande nettolikviden från den efterföljande företrädesemissionen uppskattar vi att AcuCorts kassa vid utgången av oktober uppgick till omkring 23 MSEK. Givet ett antagande om en kapitalförbrukning framgent om 1,5 MSEK/månad, skulle AcuCort vara finansierade tills slutet av år 2024, allt annat lika. Med det sagt kan dock AcuCort komma att tillföras ytterligare 14 MSEK under mars 2024 via TO1, vilket därmed skulle förlänga kassalikviden ytterligare. Med hänsyn till detta anser vi att AcuCort i dagsläget har en mycket god finansiell position.

  • Blickar med spänning över andra sidan Atlanten

AcuCort befinner sig bland annat i dialog med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA om godkännande för Zeqmelit i USA, vilket tillsammans med ytterligare kommersiella partners som Bolaget avser att ingå avtal med skulle kunna accelerera kommersialiseringen av Zeqmelit än mer. Den nuvarande kommersialiseringen, vilken initialt väntas ta plats i Norden, ses som essentiell för att generera ett snabbt positivt kassaflöde och således erhålla mer utrymme för tillväxtsatsningar.

7

Värdedrivare

1

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.