AcuCort Q2-23


Påbörjar kommersialisering

AcuCort AB (”AcuCort” eller ”Bolaget”) har nyligen ingått ett kommersialiseringsavtal med det svenska specialist-läkemedelsföretaget Unimedic Pharma, vilka avser att ta Bolagets produkt till marknaden i de fyra stora nordiska länderna. Genom att stå för försäljnings- samt marknadsföringsinsatser i Norden väntas Unimedic Pharma agera som en essentiell kommersiell partner som potentiellt kan realisera det underliggande värdet i Zeqmelit. AcuCort väntas ha möjlighet att kapitalisera på avtalet med Unimedic Pharma till följd av erhållna marknadsgodkännanden för Zeqmelit, vilka Bolaget har erhållit i de fyra stora nordiska länderna, varför Analyst Group ser en fortsatt god uppsida i aktien. Utifrån nuvarande estimat samt tillämpade värderingsantaganden i denna analysuppdatering höjer vi vårt motiverade riskjusterade Market Cap (nuvärde) till 147 MSEK (138). Med hänsyn till den kapitalstruktur som kommer att gälla efter att den pågående företrädesemissionen avklarats, där vi antar full teckning, översätts detta till ett motiverat värde per aktie om 1,4 kr. Detta är i termer av värde per aktie lägre än i vår analys från i maj, vilket dock enbart är en teknisk justering till följd av ett ökat antal aktier efter företrädesemissionen, då vi som nämnt höjer vårt motiverade nuvärde i absoluta tal för AcuCort.

  • Erhåller etikgodkännande för studie beträffande Zeqmelit

I juli meddelade AcuCort att Bolaget erhållit godkännande att starta studien ZEQ001. Syftet med studien är att utvärdera Zeqmelit vid akut allergisk reaktion och är en del av den kommande kommersialiseringen i Norden. Vidare kommer studien ge information om tillgänglighet, trygghet med behandlingen, samt upplevd effekt hos patienterna. Analyst Group ser studien som ett viktigt kliv då den bedöms generera värdefulla data-punkter vilka förväntas öka sannolikheten för en lyckad kommersialisering.

  • Emissionslikvid väntas accelerera uppskalningen

Under slutet av augusti meddelade Bolaget avsikten att genomföra en företrädesemission under oktober, vilken vid full teckning estimeras tillföra Bolaget cirka 25 MSEK efter emissionskostnader. Likviden från emissionen är främst öronmärkt för att finansiera godkännandeprocessen hos FDA samt finansiering av ytterligare kommersialiseringsinsatser på andra marknader där en lansering ligger nära till hands.

  • Ett flertal värdedrivare

Initialt är en kommersialisering aktuell i Norden till följd av erhållna godkännanden för Zeqmelit i de fyra stora nordiska länderna samt avtalet med Unimedic Pharma. Parallellt pågår även processer för att erhålla marknadsgodkännande på ytterligare marknader. En nära dialog med FDA förs för närvarande kring de uppgifter som Bolaget behöver komplettera med för att erhålla godkännande i USA. Avtalet med Unimedic Pharma agerar även som ett Proof of Concept för AcuCort, vilket väntas vara behjälpligt då det agerar som validering för produkten när ytterligare avtal med kommersialiseringspartners ska ingås.

7

Värdedrivare

1

Historisk lönsamhet

7

Risk profil

6

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.