AcuCort Q1-24


Inleder kommersialisering inom Norden

En historisk milstolpe har realiserats då AcuCort AB (”AcuCort” eller ”Bolaget”) har erhållit en första order på munfilmen Zeqmelit, och Bolaget övergår därmed från vision till realitet i termer av kommersialisering. Parallellt med lanseringen i Norden, fortgår aktiviteter för marknadsgodkännande på övriga målmarknader, där Bolaget bl.a. förväntas formalisera en NDA-ansökan under H2-24. En framgångsrik lansering inom Norden är en vital komponent, dels för att erhålla uppföljande ordrar från Unimedic Pharma, dels för att säkra framtida avtal med potentiella partners, där USA utgör en viktig och lukrativ marknad. Baserat på utfallet av optionsinlösen, där ca 35 miljoner aktier tillkom, justeras vårt motiverade värde per aktie i ett Base scenario till 1,1 kr (1,2), motsvarande ett nuvärde om 132 MSEK (147).

  • Inleder kommersiell fas på den nordiska marknaden

Under februari erhöll Bolaget en första order från Unimedic Pharma uppgående till ca 0,8 MSEK, vilken förväntas täcka den initiala efterfrågan för den inledande lanseringen. Ordern kommer att redovisas som en intäkt under Q2-24, och givet en framgångsrik lansering förväntas Bolaget erhålla uppföljande beställningar. Produktionskapaciteten är sedan tidigare säkrad och Zeqmelit förväntas nå de nordiska apoteken under sommaren 2024. Analyst Group anser att Bolaget är väl rustat för en framgångsrik lansering genom att proaktivt ha produktionspartner på plats och med hjälp av munfilmens uppenbara patientfördelar samt en väletablerad distributionspartner som har omfattande nätverk och starka finansiella resurser.

  • Optionsinlösen stärker kassan efter kvartalets utgång

Efter utgången av Q1-24 har AcuCort tillförts ca 14,1 MSEK före emissionskostnader genom optionsinlösen. Kapitalinjektionen stärker kassan och skapar utökat finansiellt spelrum, särskilt då AcuCort avser att strategiskt vara anpassningsbara och opportunistiska utifrån marknaden, då bl.a. due diligence- samt juridiska kostnader snabbt kan sätta press på likviditeten.

  • Solid kostnadskontroll

De totala rörelsekostnaderna uppgick till 4,7 MSEK (4,4) under Q1-24, motsvarande en ökning om ca 8 % Y-Y. Kommersialiseringen har medfört ökade kostnader, hänförligt till bl.a. regulatoriska konsulter och fas 4-studien. Trots detta uppvisar AcuCort en solid kostnadskontroll, vilket återspeglas i en kostnadsreduktion om ca 2 MSEK Q-Q, samt att kostnaderna var i linje med Q3-23. Kostnadsbasen estimeras öka gradvis, för att under helåret 2024 uppgå till ca 24 MSEK.

  • Triggers i närtid

Kommande kvartal bjuder på flertalet triggers, där bl.a. ett besked från TLV avseende prissubventionering förväntas under H1-24. Med den initiala ordern på plats, utrullning inom Norden och ett annalkande besked från TLV, samt en potentiell NDA-ansökan under H2-24, bedömer Analyst Group att 2024 kommer att bli ett transformativt år, fyllt av intressanta händelser som kan bidra till ökat aktieägarvärde.

7

Värdedrivare

1

Historisk lönsamhet

6

Risk profil

7

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.