AcuCort Q1-21


Siktet inställt mot marknadslansering

AcuCort verkar göra alla rätt och allt pekar nu på att en lansering av ISICORT, där Sverige blir första marknad, är närstående. Mer än 20 % av jordens befolkning lider av allergi i någon form och andelen drabbade ökar snabbt, något som förväntas kunna bidra till en snabbare försäljningstillväxt av just ISICORT. Parallellt arbetar AcuCort vidare med de regulatoriska processerna i EU och USA. I vår mening utvecklas AcuCort helt enligt plan och med en fortsatt god kostnadskontroll har Bolaget en stark finansiell position. I samband med Q1-rapporten har vi valt att lämna vårt värderingsintervall oförändrat, där vi i ett Base scenario upprepar ett riskjusterat nuvärde om 8 kr (8) per aktie.

  • Kostnadskontroll på toppnivå

Under Q1-21 uppgick AcuCorts totala rörelsekostnader till ca 2 MSEK (2,7), motsvarande en minskning om ~25 % mot jämförbart kvartal 2020 samtidigt som det var i linje med föregående kvartal (Q4-20). Vi anser att AcuCort tillhör den kategorin av läkemedelsbolag på de mindre börslistorna som uppvisar högst grad av kostnads-kontroll. Med tanke på det läget som Bolaget befinner sig i, med en närstående kommersialisering, är detta såklart något vi ser positivt på. Samtidigt, till följd av just kommersialiseringen, räknar vi med att AcuCorts totala kostnadsbas kommer att stiga framgent, vilket är naturligt under en sådan fas.

  • Marknadslansering och licensavtal runt hörnet

Under H1-21 har AcuCorts team stärkts ytterligare med Louise Harting, som har tidigare erfarenhet från bl.a. Novo Nordisk där hon hade ansvar hänförligt till internationella produktlanseringar inom läkemedelsindustrin – erfarenheter som minst sagt passar väl in i rådande läge för AcuCort. Pusselbitarna för en framgångsrik introduktion av ISICORT på marknaden faller på plats en efter en, parallellt med att diskussioner fortsatt pågår med tänkbara licenstagare och samarbets-parters. Lansering och ett licensavtal bedömer vi skulle utgöra starka värdedrivare i aktien.

  • Fortsatt stark finansiell position

AcuCort har under lång tid bevisat sin förmåga att utveckla verksamheten med god kostnadskontroll, något som även blev fallet under Q1-21. Under kommande kvartal räknar vi dock som sagt med att AcuCort kommer ha en något högre kapitalförbrukning, vilket är helt naturligt med tanke på den kommande lanseringen. Likväl, med senast rapporterad kassa om 22 MSEK, anser vi fortsatt att AcuCort har en stark finansiell position.

  • Bibehåller vårt värderingsintervall

AcuCort utvecklas in linje med våra förväntningar, varför vi endast gjort mindre justeringar i vår finansiella modell. I samband med Q1-rapport väljer vi därför att lämna värderingsintervallet oförändrat i samtliga tre scenarion Base-, Bull- och Bear.