AcouSort


Unik teknologi applicerbar på globala marknader

AcouSort har idag en utvecklad plattformsteknologi som bygger på akustofores, som med hjälp utav ultraljud separerar och isolerar beståndsdelar från blod och andra biologiska prover. Idag säljer Bolaget forskningsinstrument men den stora värdedrivaren de kommande åren är att sälja OEM-komponenter, vilket förväntas utgöra majoriteten av Bolagets framtida intäkter. I ett Base scenario estimeras en omsättning om ca 6,7 MSEK år 2020, vilken förväntas kunna växa successivt kommande åren. Baserat på gjorda prognoser och en multipelvärdering motiveras ett värde per aktie om 16,0 kr i ett Base scenario.

  • Inleder 2020 med stark tillväxt från låga nivåer

Nettomsättningen under Q1-20 uppgick till 2,1 MSEK, vilket motsvarar en ökning med ca 134 % jämfört med samma period föregående år. Under kvartalet signerade AcouSort ett samarbetsavtal med ett internationellt Life Science-bolag om att utvärdera AcouWash-teknologin. AcouSort fick också en order på ett AcouWash-system från Umeå Universitet, vilket förväntas inbringa ca 0,5 MSEK.

  • OEM-avtal förväntas ge betydande uppsida

Den stora värdedrivaren i AcouSort de kommande åren handlar om att bli en världsledande leverantör av OEM-kompontenter till både next generation system och product upgrades på befintliga system, vilket är en affärsmodell som kännetecknas av höga marginaler. Detta förväntas ske genom att sluta avtal med globala företag som idag tillhandahåller klinisk- och medicinsk analys av cell- och partikelprover.

  • Unik marknadsposition kan leda till intressanta samarbetsavtal

I ett Base scenario förväntas AcouSort nå en kraftigt ökad försäljningsvolym med start under åren 2023-2026 genom en kombination av egen produktion samt licensavtal. AcouSorts förväntade OEM-avtal antas bidra till ett kraftigt ökat resultat, där gjorda prognoser och given diskonteringsfaktor ger ett motiverat värde per aktie om ca 16 kr.

  • Komplexa försäljningsprocesser är en risk

AcouSort har idag ett samarbetsavtal med Instrumentation Laboratory, vilket är en stark referens och ingjuter förtroende för att nå liknande avtal med andra aktörer i framtiden. Att nå avtal med globala kunder är dock en komplicerad process förknippat med stora utmaningar, och det återstår för AcouSort att faktiskt sluta ett avtal om en OEM-affär.

8

Värdedrivare

4

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.