AcouSort Q4-21


Uppskalning av produktionskapacitet inom räckhåll

Den globala marknaden för patientnära diagnostik växer med en CAGR om 10 % och förväntas nå en storlek om hela 50 miljarder dollar år 2026. AcouSort har en unik teknikplattform som möjliggör automatiserad provberedning och under år 2021 har Bolaget fortsatt att utvecklat sina strategiska samarbeten i rätt riktning, och stärkt sin marknadsposition ytterligare. Den egna produktionsanläggningen, vilken initialt har en kapacitet om 100 000 enheter/år med möjlighet att snabbt kunna dubbleras vid behov, och senare fyrfaldigas, förväntas vara klar år 2022. Med hänsyn till detta, och en välkapitaliserad balansräkning ser 2022 ut att bli ett spännande år för AcouSort. Vi ser att utrymme finns för att successivt växa omsättningen, för att tills år 2026 nå ca 180 MSEK i försäljning. Utifrån en tillämpad målmultipel och diskonteringsränta ser vi fortsatt ett nuvärde om 30,9 kr (30,9) per aktie i ett Base scenario.

  • Första OEM-produkten lanserad

AcouSort har under år 2021 lanserat sin första OEM-produkt AcouPlasmaOPTICAL, vilket är en unik lösning som möjliggör integrerade optiska mätningar i blodplasma. Att erbjuda OEM-produkter har alltid varit en del av AcouSorts långsiktiga affärsstrategi, och med hänsyn till att Bolaget snart har möjlighet att producera volymer om hundratusentals enheter, ser vi att detta kan bli en stark värdedrivare under kommande kvartal. AcouSort har dessutom tagit nästa steg i samarbetet med Life Science-bolaget i Kalifornien, vilket innebär att AcouSort kommer att leverera uppskattningsvis 4 000 – 6 000 separationsmoduler per år, vilket bidrar till att driva Bolagets top line.

  • Stark kassa sänker likviditetsrisken

Under Q4-21 uppgick de totala rörelsekostnaderna till -4,8 MSEK, jämfört med -4,9 MSEK föregående år (Q4-20), där vi ser att AcouSort utövar en fortsatt god kostnadskontroll. AcouSorts kapitalförbrukning från rörelsen, den s.k. burn raten, uppgick till ca -1 MSEK/månad för helåret 2021. Den låga burn raten kan bl.a. hänföras till att AcouSort har hanterat sitt rörelsekapital på ett skickligt vis. Med hänsyn till den utgående kassan under december om 32 MSEK som stärktes efter en företrädesemission i oktober 2021, och en konservativt antagen genomsnittlig burn rate om -1,2 MSEK/månad framgent, skulle AcouSort vara finansierade tills slutet av H2-23, allt annat lika.

  • Vårt värderingsintervall kvarstår

AcouSort utvecklas i linje med våra förväntningar och i samband med bokslutskommunikén har vi endast gjort mindre justeringar i våra prognoser, vilket gör att vi väljer att behålla vårt tidigare värderingsintervall i samtliga tre scenarios.

8

Värdedrivare

4

Historisk lönsamhet

5

Risk profil

8

Ledning & Styrelse

Samtliga analyser av bolag från och med år 2020 betygssätts utifrån ett nytt betygssystem - Värdedrivare, Historisk Lönsamhet och Ledning & Styrelse sträcker sig från 1 till 10, där 10 är högsta betyg. Riskprofil sträcker sig från 1 till 10, där 10 är att anse som högst risk. Aktieanalyser av bolag publicerade innan 2020 har betygssatts utifrån en annan modell.